SCA introducerar nytt bonusprogram för ledande befattningshavare

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA introducerar nytt bonusprogram för ledande befattningshavare Med start den 1 januari 1999, introducerar SCA ett nytt bonusprogram för de ledande befattningshavarna i koncernen. Programmet, som kommer att omfatta ett 60-tal personer på koncern- och affärsgruppsnivå, ersätter tidigare bonusprogram vilka till största delen baserats på avkastning på sysselsatt kapital. Bonusutfallet i det nya programmet styrs framför allt av SCA-aktiens utveckling i relation till börsen som helhet och relevanta branschföretag. Det nya bonusprogrammet omfattar två delar: en långfristig del (treårig intjänandeperiod) där bonusen utbetalas i SCA-aktier (serie B) och en kortfristig del (ettårig intjänandeperiod) där utbetalningen sker kontant. Den långfristiga delen baseras på utvecklingen under en rullande treårsperiod. Målen sätts med hänsyn till SCA-aktiens totala avkastning (dvs kursutveckling plus utdelningar) i relation till den motsvarande avkastningen för en aktiekorg, bestående av dels aktier från SCAs huvudsakliga internationella konkurrenter, dels den svenska aktiemarknaden som helhet. Vid total måluppfyllelse uppgår maximal bonus vid slutet av treårsperioden till det antal SCA-aktier som motsvarar 35-45 procent (beroende på chefsnivå) av baslönen vid periodens ingång. Det långsiktiga målet nås om totalavkastningen för SCA-aktien är bättre än för jämförelsekorgens företag och maximal bonus utbetalas då SCA-aktien, under treårsperioden, slår korgindex och ligger bland de övre 25 procenten av i korgen ingående företagen. Den kortfristiga delen är beroende av respektive års resultat. Bonusutfallet, som maximalt kan uppgå till 15 procent av baslönen, är relaterat till uppsatta mål för det operativa kassaflödet under året. Bonus från den kortsiktiga delen utbetalas enbart kontant. De övergripande målen för den kortsiktiga delen fastställs årligen av styrelsens lönekommitté. Det nya systemet kommer att tillämpas fullt ut från 2001. Stockholm den 21 januari 1999 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) KoncernstAb Information För ytteligare information kontakt gärna: Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef. Tel: 08-788 51 51 eller Francis Van Sevendonck, Personaldirektör. Tel. 08-788 51 10. SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Corporate Communications Box 7827, SE-103 97 STOCKHOLM, Sweden Tel +46 8-788 51 00, Fax +46 8-678 81 30 www.sca.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/01/21/19990121BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/01/21/19990121BIT00120/bit0002.pdf