Nyemission i SCA med företräde för SCAs aktieägare säkerställer

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Nyemission i SCA med företräde för SCAs aktieägare säkerställer fortsatt hög expansionstakt inom hygienprodukter och förpackningar Som ett led i SCAs tillväxtstrategi och löpande ombalansering från traditionella skogsindustri-produkter till hygien- och förpackningsprodukter, har bolaget under de senaste 18 månaderna, inklusive det idag publicerade förvärvet av ett brittiskt tissueföretag, genomfört strategiska investeringar, huvudsakligen genom företagsförvärv, till ett sammanlagt belopp av 14 miljarder kronor. Under samma period har beslut fattats beträffande finpappersrörelsen, som den 1 oktober kommer att föras till ett nytt bolag tillsammans med MoDos finpappersrörelse. Som tidigare aviserats är det parternas avsikt att senare börsnotera det nya bolaget, som kommer att bära namnet Modo Paper AB. Genom de sålunda vidtagna åtgärderna stiger andelen hygien- och förpackningsrörelse från 64 % till 80 % av koncernens försäljning och målsättningen är att genom förvärv och andra åtgärder höja andelen ytterligare. Framskridna förhandlingar förs idag beträffande förvärv av ytterligare två hygienföretag samt två förpackningsföretag. För att säkerställa en fortsatt hög takt i tillväxtprocessen inom hygienprodukter och förpackningar har SCAs styrelse idag beslutat att, under förutsättning av bolagstämmans godkännande, genomföra en nyemission i vilken sex aktier av serie A eller B berättigar till teckning av en ny aktie av serie B. Emissionskursen har fastställts till 140 kronor per aktie. Totalt beräknas emissionen komma att tillföra bolaget ca 4,6 miljarder kronor. Emissionen stöds av SCAs större aktieägare Industrivärden, Custos och Handelsbankens stiftelser, vilka har förklarat att de avser att utnyttja dem tillkommande teckningsrätter. Ett flertal av SCAs stora institutionella ägare har också förklarat sig positiva till emissionen. Emissionslikviden kommer att användas för finansiering av det idag publicerade brittiska förvärvet samt de ytterligare förvärvsmöjligheter inom områdena hygienprodukter och förpackningar som för närvarande bearbetas av SCA. Utbudet av för SCA strategiska verksamheter är i dagsläget ansenligt och förstärks av den anda av konsolidering som för närvarande genomsyrar de europeiska och nordamerikanska marknaderna. Genom emissionen kan den planerade expansionen genomföras inom ramen för skuldsättningsgrader som ger koncernen en fortsatt god handlingsfrihet på kreditmarknaderna. Emissionsbeslutet innebär att endast B-aktier kommer att emitteras. Andelen B- aktier av totala antalet aktier kommer därmed att stiga med 5 procentenheter till cirka 74 %. Jämte det omvandlingsförbehåll, möjliggörande omvandling av A-aktier till B-aktier, som i våras infördes i bolagsordningen, är valet av aktieserie B ägnat att ytterligare öka likviditeten i handeln med SCA-aktien. Tidsplan extra bolagsstämma 21 september SCA-aktien handlas utan teckningsrätt 22 september avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter 24 september offentliggörande av prospekt 28 september handel med teckningsrätter 1-18 oktober teckningstid 1-22 oktober Stockholm den 31 augusti 1999 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef. Tel. 08-788 51 51 Sten Lindholm, informationsdirektör. Tel. 08-788 51 62 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/31/19990831BIT00180/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/08/31/19990831BIT00180/bit0002.doc