Delårsrapport 1 januari - 31 mars 1999

  • Regulatoriskt pressmeddelande

INFORMATION SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Corporate Communications Box 7827, SE-103 97 STOCKHOLM, Sweden Tel +46 8-788 51 00. Fax +46 8-678 81 30 www.sca.se Delårsrapport 1 januari - 31 mars 1999 SCA i korthet 99:1 98:4 98:1 ttoomsättning, Mkr 16.242 15.918 15.264 sultat efter finansiella 1.128 1.117 1.654 poster, Mkr xklusive engångsposter 1.128 1.117 1.254 nst per aktie efter skatt, 3:76 3:68 5:57 kr relsens kassaflöde per 4:25 7:62 3:08 aktie, kr Första steget taget inför avyttring av finpappersrörelsen. Resultat i nivå med föregående kvartal. Hygienprodukter och Förpackningar förbättrade sina rörelseresultat jämfört med fjärde kvartalet. Fortsatt god volymutveckling inom Hygienprodukter. Rörelsens kassaflöde uppgick till 845 Mkr. Successiv återhämtning av europakonjunkturen bedöms resultera i förbättrad prisbild. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens nettoomsättning uppgick till 16.242 (15.264) Mkr, en ökning med 6 % jämfört med motsvarande period 1998. Ökningen beror till 8 % på förvärv inom förpackningsrörelsen, en volymökning motsvarande 2 % samt lägre priser m.m. motsvarande 4 %. Jämfört med fjärde kvartalet 1998 ökade nettoomsättningen med 2 %. Av ökningen kommer 6 % från förvärv inom Förpackningar. Ökade volymer gav 3 %, medan priserna, produktmixen m.m. medförde en minskning med 4 %. Vidare påverkade valutaeffekter det första kvartalet 1999 negativt med 3 %. Detta som en konsekvens av kronförstärkningen. Koncernens rörelseresultat uppgick till 1.454 (1.934) Mkr. Justerat för engångsposter om 400 Mkr i första kvartalet 1998 minskade rörelseresultatet med 5 %, främst som en följd av lägre produktpriser. Resultatet är däremot i nivå med fjärde kvartalet 1998. Finansiella poster uppgick till -326 (-280) Mkr. Förändringen beror främst på en högre nettolåneskuld till följd av företagsförvärv. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1.128 (1.654) Mkr. Justerat för engångsposter motsvarar detta en nedgång med 10 % jämfört med första kvartalet 1998. Resultatet efter finansiella poster var i nivå med fjärde kvartalet 1998. Resultatet efter skatt blev 746 (1.100) Mkr. Vinsten per aktie, efter full skatt och full utspädning uppgick till 3:76 (5:57) kronor. Beräknat på rullande 12 månader uppgick avkastningen på eget kapital till 11 (14) %. Avkastningen på sysselsatt kapital, beräknad på samma sätt, uppgick till 12 (14) %. KASSAFLÖDE Mkr 99:1 98:1 Nettoomsättning 16.242 15.264 Rörelseöverskott 2.533 2.911 % av nettoomsättning 16 19 Löpande investeringar -442 -396 % av nettoomsättning 3 3 Förändring av rörelsekapital -559 -1.023 Övrig operativ -101 -116 kassaflödesförändring Operativt kassaflöde 1.431 1.376 Skattebetalning etc¹ -288 -528 Fritt kassaflöde 1.143 848 Dito per aktie, kr 5:75 4:29 Räntebetalningar efter skatt -298 -239 Rörelsens kassaflöde 845 609 Dito per aktie, kr 4:25 3:08 Strategiska investeringar, netto -3.860 -302 Kassaflöde före utdelning -3.015 307 ¹ Skatt hänförlig till rörelseresultatet Rörelseöverskottet uppgick till 2.533 (2.911) Mkr, motsvarande 16 (19) % av nettoomsättningen. Exklusive poster av engångskaraktär var rörelseöverskottet för jämförande period 2.511 Mkr, vilket också motsvarade 16 % av nettoomsättningen. Det operativa kassaflödet uppgick till 1.431 (1.376) Mkr. Rörelsekapitalet ökade med 559 (1.023) Mkr. De löpande investeringarna uppgick till 442 (396) Mkr. Rörelsens kassaflöde, dvs kassaflödet före strategiska investeringar och utdelning, uppgick till 845 (609) Mkr eller 4:25 (3:08) kronor per aktie. Strategiska investeringar, dvs expansionsinvesteringar och företagsförvärv, uppgick till 3.890 (1.272) Mkr. Bland företagsförvärven, 3.347 (1.043) Mkr, ingår bland annat köpen av förpackningsföretag i Storbritannien och Danmark samt inlösen av minoritetsposter i SCA Graphic Laakirchen AG. De strategiska investeringarna i maskiner och anläggningar uppgick till 543 (229) Mkr, främst inom Hygienprodukter. FINANSIERING Nettolåneskulden uppgick vid periodens slut till 23.699 Mkr, vilket är 2.329 Mkr högre än vid årets början. Ökningen är ett netto av ett kassaflöde från rörelsen på 845 Mkr, betalningar för strategiska investeringar och avyttringar 3.860 Mkr samt positiva effekter av valutakursförändringar om 686 Mkr. Det egna kapitalet har på grund av den svenska kronans förstärkning minskat med ca 900 Mkr som en följd av SCAs policy för säkring av koncernens tillgångar i utlandet. Denna policy bygger på principen att skuldsättningsgraden ska vara opåverkad av valutakursförändringar. Skuldsättningsgraden uppgick till 0,80 (0,69) ggr, medan den per 1998-12-31 uppgick till 0,72 ggr. Räntetäckningsgraden uppgick till 4,5 (6,9) ggr. VÄSENTLIG HÄNDELSE SCAs motiv för bildandet av nytt finpappersbolag tillsammans med MoDo SCAs strategiska inriktning innebär en fortsatt fokusering på hygienprodukter och förpackningar samt trähaltiga tryckpapper kopplade till SCAs omfattande skogsinnehav, vilket även utgör en strategiskt betydelsefull råvarubas för hygien- och förpackningsrörelserna. Alltsedan SCA förvärvade PWA 1995 har ett omfattande förbättringsarbete genomförts inom finpappersrörelsen avseende produktprogram (koncentration på bestrukna ark och kvalitetshöjning) samt ökad integration med grossiströrelsen. Värdet på SCAs finpappersrörelse har därmed kunnat höjas avsevärt. SCA har under en längre tid aviserat att finpappersrörelsen inte tillhör SCAs kärnverksamheter. Under processen har SCA studerat olika handlingsalternativ med utgångspunkt i bästa möjliga lösning för SCAs aktieägare. De alternativ som studerats är samgående med annat bolag, byte av tillgångar, direkt avyttring samt börsnotering. Det valda alternativet bedöms, med hänsyn till den potential som finns i det nya bolaget och rådande marknadsläge, ur värdesynpunkt utgöra den sammantaget bästa lösningen. Ur industriell synpunkt innebär samgåendet med MoDo att det nya bolaget blir en ledande aktör inom finpapper i Europa, med inriktning på de snabbväxande segmenten commercial print (bestrukna papper) och kontorspapper. Det nya bolaget blir en av Europas största pappersgrossister med betydande marknadsandelar på huvudmarknaderna och närvaro i över 20 länder. Finansiella effekter för SCA Den överlåtna finpappersrörelsen har redovisat följande resultatutveckling: Mkr 99:1 1998 1997 Nettoomsättning 2.465 9.789 9.042 Rörelseresultat 108 528 436 Det sysselsatta kapitalet exklusive pensionsskuld uppgick per 1998-12-31 till 6.579 Mkr. Bedömningen är att SCAs nettolåneskuld kommer att minska med 2,5 - 3,0 Mdr som följd av det nya bolagets egen externa upplåning. Skuldsättningsgraden i SCA sjunker därmed med ca 0,1 gånger. Affären med MoDo beskrivs i separat pressmeddelande samt genom kompletterande information över SCAs hemsida www.sca.se. AFFÄRSOMRÅDE HYGIENPRODUKTER Mkr 99:1 98:4 98:1 Nettoomsättning 6.609 6.951 6.328 Konsumentprodukter 3.775 4.081 3.698 AFH - och 2.834 2.870 2.630 inkontinensprodukter 596 583 616 Rörelseresultat 237 244 253 Konsumentprodukter 359 339 363 AFH - och inkontinensprodukter 1,6* 1,8* 6,0* Volymutveckling, % 6,2** 2,9* 4,8* Konsumentprodukter 2,0* AFH - och 9,6** inkontinensprodukter *) Jämfört med närmast föregående kvartal **) Jämfört med motsvarande period föregående år Nettoomsättningen uppgick till 6.609 (6.328) Mkr, en ökning med 4 % för jämförbara enheter mot föregående år. Ökningen är en nettoeffekt av en 5- procentig volymtillväxt, prisminskning på 2 % och negativa valutaeffekter på 1 %. Utöver detta har företagsförvärv inom framför allt konsumentprodukter bidragit till en omsättningsökning på 3 %. Jämfört med fjärde kvartalet 1998 har nettoomsättningen minskat med 5 %. Volymerna har varit högre, priserna oförändrade medan valuta- och produktmix påverkat nettoomsättningen negativt. Rörelseresultatet uppgick till 596 (616) Mkr. Resultatnedgången beror på lägre produktpriser och ökade kostnader för utveckling och marknadsföring. I jämförelse med fjärde kvartalet 1998 har resultatet förbättrats något trots ökade kostnader för produktuveckling och reklamsatsningar. Till följd av valutasäkringar har effekterna av den svenska kronans förstärkning ej påverkat resultatet. AFFÄRSOMRÅDE FÖRPACKNINGAR Mkr 99:1 98:4 98:1 Nettoomsättning 4.745 3.832 3.828 Rörelseresultat 387 316 373 2 Leveranser, Mm Wellpapp 823 704 728 Produktion och leveranser, linerprodukter, se tabell "Volymer" sid 14. Nettoomsättningen under perioden uppgick till 4.745 (3.828) Mkr. Justerat för förvärv uppvisade förpackningsrörelsen en minskning av nettoomsättningen motsvarande 6 %. Minskningen beror på lägre kraftliner-priser och lägre wellpappvolymer. Jämfört med fjärde kvartalet 1998 har nettoomsättningen, justerat för företagsförvärv, minskat med 3 %, främst till följd av lägre papperspriser. Rörelseresultatet uppgick till 387 (373) Mkr. Företagsförvärv har påverkar resultatet positivt medan sänkta papperspriser och lägre wellpappvolymer minskat resultatet. Jämfört med fjärde kvartalet 1998 har rörelseresultatet ökat med 22 %, vilket främst beror på företagsförvärv. AFFÄRSOMRÅDE GRAFISKA PAPPER Mkr 99:1 98:4 98:1 Nettoomsättning 4.569 4.959 4.673 Rörelseresultat 405 469 465 Trähaltiga tryckpapper 320 380 279 Finpapper, grossiströrelse 85 89 186 och massa Produktion och leveranser, se tabell "Volymer" sid 14. Nettoomsättningen uppgick till 4.569 (4.673) Mkr, en minskning med 2 %. Minskningen beror främst på lägre priser. Jämfört med fjärde kvartalet 1998 har nettoomsättningen minskat med 8 %, beroende på såväl lägre volymer som lägre priser. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 405 (465) Mkr, där trähaltiga tryckpapper svarade för 320 (279) Mkr. Resultatförbättringen för trähaltiga tryckpapper beror på lägre råvarukostnader och högre produktivitet. För LWC har dock priserna varit något lägre. Rörelseresultatet inom finpappers- och massarörelsen uppgick till 85 (186) Mkr. Resultatnedgången beror på lägre finpappers- och massapriser. Jämfört med fjärde kvartalet 1998 har resultatet 405 (469) Mkr försämrats. Inom trähaltiga tryckpapper sjönk priserna samtidigt som leveranserna minskade. Resultatet inom finpappers- och massarörelsen var 85 (89) Mkr. Finpappersrörelsen förbättrade sitt resultat medan massarörelsens försämrades på grund av lägre volymer. SKOG OCH TRÄ Mkr 99:1 98:4 98:1 Nettoomsättning 941 998 1.053 Rörelseresultat 161 206 188 Rörelseresultatet för första kvartalet 1999 är 14 % lägre än första kvartalet 1998. Reavinster från försäljningar av skogsmark ingår i resultatet med 14 (20) Mkr. Både sågverksrörelsen och skogsrörelsen redovisar ett lägre resultat i jämförelse med föregående år på grund av lägre försäljningspriser på sågade trävaror och massaved. I jämförelse med föregående kvartal är rörelseresultatet lägre p g a att massavedspriserna sänkts. PERSONAL Vid utgången av första kvartalet var antalet anställda 34.554 (31.879). Vid slutet av förra året var antalet anställda 32.211. Ökningen beror på företagsförvärv. MARKNADSUTSIKTER Den ekonomiska tillväxten i Europa har varit dämpad under första kvartalet, särskilt i Tyskland och Frankrike. En förstärkning har dock kunnat noteras vad gäller konsumenternas tilltro till en successiv återhämtning i ekonomin. Samtidigt finns allt tydligare tecken på en återhämtning av råvarukonjunkturen bl a på grund av den fortsatt starka utvecklingen i Nordamerika och en ökad aktivitet i Asien. Detta har bl a lett till ökade priser på liner och massa, en utveckling som bör kunna skapa en successivt bättre prisbild på koncernens hygien- och förpackningsprodukter. AKTIEFÖRDELNING 99-03-31 Serie A Serie B Summa Registrerat antal 62.145.880 135.254.055197.399.93 aktier 5 Ej konverterade - 1.313.151 1.313.151 förlagslån Ej utnyttjade - 1.643.544 1.643.544 teckningsoptioner Totalt efter full 62.145.880 138.210.750200.356.63 konvertering 0 Beräknat enligt Finansanalytikernas rekommendationer motsvarar effekterna av utestående konvertibel- och optionsprogram en maximal utspädning med 0,7 %, vilken effekt beaktats vid framräknandet av periodens vinst per aktie. Stockholm den 28 april 1999 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Sverker Martin-Löf Verkställande direktör Rapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning. Resultaträkning 1 januari - 31 mars 1999 1998 Mkr MEUR Mkr MECU Nettoomsättning 16.242 1.813 15.264 1.751 Summa rörelsens kostnader - -1.530 - -1.417 13.709 12.353 Rörelseöverskott 2.533 283 2.911 334 Avskrivningar enligt plan -1.084 -122 -998 -114 Resultatandelar i 5 1 21 2 intresseföretag Rörelseresultat 1.454 162 1.934 222 Finansiella poster -326 -36 -280 -32 Resultat efter finansiella 1.128 126 1.654 190 poster Skatter -372 -42 -522 -60 Minoritetens andel -10 -1 -32 -4 Resultat efter skatt 746 83 1.100 126 Rörelsemarginal 9 % 13 % Avkastning på eget kapital 11 % 14 % Avkastning på sysselsatt 12 % 14 % kapital Affärsområden Nettoomsättning 1 januari - 31 mars Mkr 1999 1998 Hygienprodukter 6.609 6.328 Konsumentprodukter 3.775 3.698 AFH - och inkontinensprodukter 2.834 2.630 Förpackningar 4.745 3.828 Grafiska Papper 4.569 4.673 Trähaltiga tryckpapper 1.807 1.838 Finpapper, grossiströrelse, 2.762 2.835 massa Skog och Trä 941 1.053 Övrigt 375 411 Avyttrade enheter - 141 Internleveranser -997 -1.170 Summa nettoomsättning 16.242 15.264 Resultat 1 januari - 31 mars Mkr 1999 1998 Hygienprodukter 596 616 Konsumentprodukter 237 253 AFH - och inkontinensprodukter 359 363 Förpackningar 387 373 Grafiska Papper 405 465 Trähaltiga tryckpapper 320 279 Finpapper, grossiströrelse, 85 186 massa Skog och Trä 161 188 Övrigt -16 365 Avyttrade enheter - 5 Goodwill-avskrivningar -79 -78 Summa rörelseresultat 1.454 1.934 Finansiella poster -326 -280 Resultat efter finansiella poster 1.128 1.654 Balansräkning 1999-03-31 1998-12-31 Mkr MEUR Mkr MECU Tillgångar Anläggningstillgångar 56.555 6.36 55.147 5.823 3 Rörelsefordringar och varulager 19.689 2.21 18.790 1.984 6 Finansiella fordringar och 2.684 302 2.617 276 placeringar Kassa och bank 1.409 159 1.819 192 Summa tillgångar 80.337 9.04 78.373 8.275 0 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 28.250 3.17 28.404 2.999 9 Minoritetsintressen 1.349 152 1.386 146 Avsättningar 10.777 1.21 10.906 1.152 3 Låneskulder, räntebärande 27.792 3.12 25.806 2.725 7 Rörelseskulder och övriga ej 12.169 1.36 11.871 1.253 räntebärande skulder 9 umma eget kapital, avsättningar 80.337 9.04 78.373 8.275 och skulder 0 Skuldsättningsgrad 0,80 ggr 0,72 ggr Synlig soliditet 37 % 38 % Kassaflödesanalys 1 januari - 31 mars Mkr 1999 1998 Rörelseöverskott 2.533 2.911 Förändring av rörelsekapital -559 -1.023 Löpande investeringar -442 -396 Övrig operativ kassaflödesförändring -101 -116 Operativt kassaflöde 1.431 1.376 Finansiella poster -326 -280 Skattebetalning -180 -438 Övrigt -80 -49 Rörelsens kassaflöde 845 609 Expansionsinvesteringar, anläggningar -543 -229 Företagsförvärv - -1.043 3.347 Avyttringar 30 970 Nettokassaflöde ¹ - 307 3.015 Nettolåneskuld vid periodens början - -19.018 21.37 0 Nettokassaflöde - 307 3.015 Valutaeffekter 686 56 Nettolåneskuld vid periodens slut - -18.655 23.69 9 Skuldbetalningsförmåga 36 % 38 % ¹ Tilläggsupplysning enligt Redovisningsrådets rekommendation om Redovisning av kassaflöden Nettokassaflöde - 307 3.015 Förändring av låneskulder 2.646 -346 Förändring av kassa och bank -369 -39 Kassa och bank vid periodens början 1.819 1.582 Valutaeffekter i kassa och bank -41 -4 Kassa och bank vid periodens slut 1.409 1.539 Kvartalsdata Koncernen 1999 1998 Mkr I IV III II I Nettoomsättning 16.24215.91815.23414.85715.26 4 Rörelseöverskott 2.533 2.476 2.506 2.4272.911 Avskrivningar enligt -1.084-1.043-1.006 -966 -998 plan Resultatandelar i 5 27 32 41 21 intresseföretag Rörelseresultat 1.454 1.460 1.532 1.5021.934 Finansiella poster -326 -343 -338 -298 -280 Resultat efter 1.128 1.117 1.194 1.2041.654 finansiella poster varav poster av - - - - 400 engångskaraktär Skatter -372 -356 -426 -376 -522 Minoritetens andel -10 -30 -19 -29 -32 Resultat efter skatt 746 731 749 7991.100 Vinst per aktie 3:76 3:68 3:77 4:05 5:57 Kvartalsdata Affärsområden - Nettoomsättning 1999 1998 Mkr I IV III II I Hygienprodukter 6.609 6.9516.4906.3956.328 Konsumentprodukter 3.775 4.0813.8203.7143.698 AFH - och 2.834 2.8702.6702.6812.630 inkontinensprodukter Förpackningar 4.745 3.8323.7253.6503.828 Grafiska Papper 4.569 4.9594.7794.4914.673 Trähaltiga tryckpapper 1.807 1.9791.9001.7611.838 Finpapper, 2.762 2.9802.8792.7302.835 grossiströrelse, massa Skog och Trä 941 998 9011.0331.053 Övrigt 375 365 467 404 411 Avyttrade enheter - 3 1 -1 141 Internleveranser -997-1.190 - - - 1.1291.1151.170 Summa nettoomsättning 16.24215.91815.2314.8515.26 4 7 4 Affärsområden - Resultat 1999 1998 Mkr I IV III II I Hygienprodukter 596 583 600 605 616 Konsumentprodukter 237 244 234 276 253 AFH - och 359 339 366 329 363 inkontinensprodukter Förpackningar 387 316 396 395 373 Grafiska Papper 405 469 492 425 465 Trähaltiga tryckpapper 320 380 358 317 279 Finpapper, 85 89 134 108 186 grossiströrelse, massa Skog och Trä 161 206 140 188 188 Övrigt -16 -30 -16 -34 365 Avyttrade enheter - -1 -1 - 5 Goodwill-avskrivningar -79 -83 -79 -77 -78 Summa rörelseresultat 1.454 1.4601.5321.5021.934 Finansiella poster -326 -343 -338 -298 -280 Resultat efter1.128 1.1171.1941.2041.654 finansiella poster varav poster av - - - - 400 engångskaraktär Resultat efter finansiella poster 1.128 1.1171.1941.2041.254 exkl poster av engångskaraktär Kvartalsdata Affärsområden - Bruttomarginaler 1999 1998 Procent I IV III II I Hygienprodukter 14 13 14 14 15 Förpackningar 15 14 16 16 15 Grafiska Papper 16 16 17 18 16 Trähaltiga tryckpapper 28 27 28 28 24 Finpapper, 8 8 10 12 10 grossiströrelse, massa Skog och Trä 20 24 19 21 21 Koncernens 16 16 16 16 19 bruttomarginal Affärsområden - Rörelsemarginaler 1999 1998 Procent I IV III II I Hygienprodukter 9 8 9 9 10 Konsumentprodukter 6 6 6 7 7 AFH - och 13 12 14 12 14 inkontinensprodukter Förpackningar 8 8 11 11 10 Grafiska Papper 9 9 10 9 10 Trähaltiga tryckpapper 18 19 19 18 15 Finpapper, 3 3 5 4 7 grossiströrelse, massa Skog och Trä 17 21 16 18 18 KONCERNEN Rörelsemarginal 9,0 9,2 10,1 10,1 12,7 Finansnettomarginal -2,0 -2,2 -2,2 -2,0 -1,8 Vinstmarginal 7,0 7,0 7,9 8,1 10,9 Femårsöversikt Helår 1998 1997 1996 1995 1994 Resultat efter finansnetto, 5.169 4.457 3.573 5.731 1.060 Mkr Vinst per aktie efter skatt, 17:07 13:98 10:71 17:55 2:94 kr Skuldsättningsgrad, ggr 0,72 0,73 0,67 0,69 0,52 Avkastning på sysselsatt 14 12 11 16 6 kapital, % Avkastning på eget kapital, 13 12 10 17 3 % Volymer Kton 99:1 98:4 98:3 98:2 98:1 9812Förändring %* Linerprodukter Produktion 550 497 562 555 554 2.168 -1 Externa 176 173 183 173 186 715 -5 leveranser Trähaltiga tryckpapper Produktion 302 295 301 303 301 1.200 - Externa 290 311 300 300 288 1.199 1 leveranser Finpapper Produktion 186 179 190 183 184 736 1 Externa 183 182 193 164 181 720 1 leveranser * Jämfört med motsvarande period föregående år ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/04/28/19990428BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/04/28/19990428BIT00120/bit0002.pdf