Custos, Industrivärden och Skandia ställer ut opt till led befattnhavare i SCA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Custos, Industrivärden och Skandia ställer ut optioner till ledande befattningshavare i SCA Det idag löpande, femåriga optionsprogrammet för SCAs ledningspersonal är det tredje i ordningen och löper ut i september 1999. I anledning härav har ägarkretsen erbjudit ledningen ett nytt femårigt program. Detta fjärde optionsprogram omfattar väsentligt fler optionsrätter än de tidigare och skall ses mot bakgrund av ledningens stigande intresse för betydande engagemang i SCA-relaterade aktieinstrument. Den 24 juni har totalt 942.000 köpoptioner ställts ut, varav 100.000 optioner till VD och mellan 1.000 till 60.000 optioner till 83 övriga ledande befattningshavare i Sverige och utlandet. Custos har ställt ut 754.000 optioner och Industrivärden och Skandia 94.000 vardera. Varje köpoption medför rätt att under tiden 26 april 2004 till och med 28 maj 2004 förvärva en aktie av serie B i SCA till lösenpriset 283 kronor. Lösenpriset kommer att justeras om utdelningstillväxten avviker från den antagna nivån 13% per år. Marknadspriset för optionerna har, baserat på värderingar från Alfred Berg Fondkommission AB och KPMG Bohlins, fastställts till 20 kronor per option. I en kommentar till programmet uppger SCAs ordförande, Bo Rydin, att ytterligare köpoptioner planeras komma att utställas under år 2000 för att säkerställa en lämplig tilldelning även till den då tillträdande verkställande direktören. Stockholm den 28 juni 1999 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef, tel: 08-788 51 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/06/28/19990628BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/06/28/19990628BIT00150/bit0002.pdf