Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 1998

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA i korthet 1998 1997 Nettoomsättning, Mkr 30.121 29.330 Resultat efter finansiella 2.858 2.253 poster, Mkr Skuldsättningsgrad, ggr 0,74 0,70 Vinst per aktie efter skatt, 9:62 7:62 kr Rörelsens kassaflöde per 7:93 11:79 aktie, kr Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2.858 (2.253) Mkr, en ökning med 27 % jämfört med motsvarande period föregående år. Exklusive intäktsposter av engångskaraktär, vilka uppgick till 400 (425) Mkr, förbättrades resultatet efter finansiella poster med 34 %. Vinst per aktie uppgick till 9:62 (7:62) kronor, en ökning med 26 % jämfört med motsvarande period 1997. Resultatutvecklingen inom affärsområde Hygienprodukter är fortsatt stark med en avkastning på sysselsatt kapital uppgående till 22 %. Volymtillväxten uppgick till 9 %. Inom affärsområde Förpackningar förbättrades rörelseresultatet för fjärde kvartalet i följd. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 12 %. Rörelseresultatet inom affärsområde Grafiska Papper har i det närmaste fyrdubblats. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 10 %. Trähaltiga tryckpapper har förbättrat sitt rörelseresultat för fjärde kvartalet i följd. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens nettoomsättning uppgick till 30.121 (29.330) Mkr, en ökning med 3 % jämfört med första halvåret 1997. Justerat för avyttringar uppgick ökningen till 6 %. Detta beror på en positiv priseffekt på 2 % och en nettovolymökning på 4 %. I jämförelse med första kvartalet 1998 minskade nettoomsättningen för andra kvartalet med 3 %, beroende på minskade leveranser inom affärsområdena Grafiska Papper och Förpackningar. Koncernens rörelseresultat förbättrades med 24 % och uppgick till 3.436 (2.772) Mkr. I rörelseresultatet ingår reavinster med 400 (425) Mkr. Koncernens resultat efter finansiella poster förbättrades med 27 % och uppgick till 2.858 (2.253) Mkr. Förändrade valutakurser hade en försumbar inverkan på resultatet (-1 %). Finansiella poster uppgick till -578 (-519) Mkr. Räntetäckningsgraden blev 5,9 (5,3) ggr. Resultatet efter skatt blev 1.899 (1.505) Mkr. Vinsten per aktie, efter full skatt och full utspädning förbättrades med 26 % och uppgick till 9:62 (7:62) kronor. Beräknat på rullande 12 månader uppgick avkastningen på eget kapital till 13 (12) % och på sysselsatt kapital till 14 (12) %. För perioden januari till juni uppgick avkastningen på eget kapital till 15 (13) %, och på sysselsatt kapital till 15 (12) %. KASSAFLÖDE Mkr 9806 9706 Nettoomsättning 30.121 29.330 Rörelseöverskott 5.338 4.719 % av nettoomsättning 18 16 Löpande investeringar -851 -911 % av nettoomsättning 3 3 Förändring av rörelsekapital -1.437 -656 Övrig operativ -182 21 kassaflödesförändring Operativt kassaflöde 2.868 3.173 Skattebetalning etc 1) -785 -537 Fritt kassaflöde 2.083 2.636 Dito per aktie, kr 10:54 13:34 Räntebetalningar efter skatt -515 -306 Rörelsens kassaflöde 1.568 2.330 Dito per aktie, kr 7:93 11:79 Strategiska investeringar -1.066 -1.742 Dito per aktie, kr -5:39 -8:81 Kassaflöde före utdelning 502 588 Dito per aktie, kr 2:54 2:98 1) Skatt hänförlig till rörelseresultatet Det operativa kassaflödet uppgick till 2.868 (3.173) Mkr. Kapitalbindningen i rörelsekapitalet ökade, vilket påverkade kassaflödet med -1.437 (-656) Mkr. Ökningen beror dels på ökade kundfordringar till följd av höga leveranser inom affärsområdena Hygienprodukter och Förpackningar i slutet av perioden, dels på lagerökningar inom Grafiska Papper. De löpande investeringarna uppgick till 851 (911) Mkr. Rörelsens kassaflöde, dvs kassaflödet före strategiska investeringar och utdelning, uppgick till 1.568 (2.330) Mkr eller 7:93 (11:79) kronor per aktie. Strategiska investeringar, dvs expansionsinvesteringar, förvärv samt avyttringar uppgick till netto 1.066 (1.742) Mkr eller 5:39 (8:81) kronor per aktie. Bland förvärv ingår ytterligare köp av aktier i PWA, nuvarande innehav är knappt 96 %, och köpet av det spanska tissueföretaget Marpo, samt en minoritetspost i det spanska förpackningsföretaget Lantero. Avyttringar består av försäljningen av Mölnlyckes division Clinical Products. SCA har, som ett led i sin tillväxtstrategi inom Hygienprodukter, förvärvat samtliga aktier i det ryska bolaget Svetogorsk Tissue. Köpeskillingen uppgick till drygt 200 Mkr på skuldfri bas. Köpet kommer att effektueras först under andra halvåret 1998. NETTOLÅNESKULD OCH SKULDSÄTTNINGSGRAD Nettolåneskulden uppgick till 19.773 Mkr, vilket är 755 Mkr högre än vid årets början. Ökningen är ett netto av det positiva kassaflödet från rörelsen på 1.568 Mkr, utbetalningar för strategiska investeringar och utdelningar om tillsammans 2.211 Mkr samt negativa effekter av valutakursförändringar om 112 Mkr. Den synliga soliditeten uppgick till 37 (37) % och skuldsättningsgraden till 0,74 (0,70) ggr. Soliditeten per 1997-12-31 uppgick till 37 % och skuldsättningsgraden till 0,73 ggr. AFFÄRSOMRÅDE HYGIENPRODUKTER Mkr 98:2 98:1 9806 9706 Nettoomsättning 6.395 6.328 12.723 12.006 Rörelseresultat 605 616 1.221 1.327 Volymutveckling, % Tissueprodukter 0* 13** Fluffprodukter 5* 8** *) Jämfört med 98:1 **) Jämfört med 9706 Första halvårets nettoomsättning uppgick till 12.723 (12.006) Mkr, en ökning med 6 %. Denna ökning är en nettoeffekt av en 9-procentig volymtillväxt samt lägre priser och förändrad produktmix med 1 %. Effekterna av förändrade valutakurser hade en negativ påverkan om 2 %. Rörelseresultatet uppgick till 1.221 (1.327) Mkr. Ökade råvarukostnader för såväl massa som returpapper och sänkta produktpriser har till fullo kompenserats av högre volymer. Perioden har dock belastats med ökade kostnader för reklam och promotion om ca 100 Mkr till följd av ett kraftigt ökat tempo i lanseringar av nya produkter. I jämförelse med första kvartalet 1998 är andra kvartalets produktprisnivåer marginellt lägre. De fallande massapriserna under slutet av perioden har ännu inte fått genomslag i resultatet. Volymutvecklingen har varit god främst för fluffprodukter, med bl a höga leveranser av lättinkontinensprodukter. Tissue uppvisar oförändrade volymer för andra kvartalet jämfört med första, vilket rensat för normala säsongsvariationer också innebär en god tillväxt. AFFÄRSOMRÅDE FÖRPACKNINGAR Mkr 98:2 98:1 9806 9706 Nettoomsättning 3.650 3.828 7.478 7.298 Rörelseresultat 395 373 768 569 Leveranser, Mm 2) Wellpapp 704 725 1.429 1.413 Produktion och leveranser, linerprodukter, se tabell "Volymer" sid 12. Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 7.478 (7.298) Mkr och ökade därmed med drygt 2 %, vilket främst beror på prisökningar. Rörelseresultatet uppgick till 768 (569) Mkr. Resultatförbättringen beror främst på prisökningar och produktivitetsförbättringar. Första halvåret 1998 har kännetecknats av en återhållsam volymutveckling för såväl wellpapp som liner, vilket bidragit till att den negativa pristrenden brutits och prishöjningar kunnat genomföras. Högre priser i det andra kvartalet medförde att resultatet förbättrades jämfört med första kvartalet, trots något lägre volymer. Under det andra kvartalet har leveranser av kraftliner varit låga, vilket lett till en lageruppbyggnad. AFFÄRSOMRÅDE GRAFISKA PAPPER Mkr 98:2 98:1 9806 9706 Nettoomsättning 4.491 4.673 9.164 8.113 Rörelseresultat 425 465 890 238 Trähaltiga tryckpapper 317 279 596 163 Finpapper, grossiströrelse och 108 186 294 75 massa Produktion och leveranser, se tabell "Volymer" sid 12. Första halvårets nettoomsättning uppgick till 9.164 (8.113) Mkr, en ökning med 13 % jämfört med första halvåret 1997. Volymtillväxten uppgick till 5 % och prisökningen blev 8 %. Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 890 (238) Mkr. Resultatförbättringen inom trähaltiga tryckpapper beror främst på högre priser och ökade volymer. Den kraftiga resultatförbättringen inom finpapper och massa hänför sig dels till prishöjningar, dels till effekterna av det tidigare redovisade effektiviseringsprogrammet. Leveranserna av finpapper minskade dock med 4 % i jämförelse med motsvarande period föregående år. Jämfört med första kvartalet 1998 har främst ökade leveranser bidragit till resultatförbättringen inom trähaltiga tryckpapper. Jämfört med första kvartalet har finpapperspriserna varit relativt stabila, medan däremot leveranserna under andra kvartalet varit betydligt lägre. Resultatet för massarörelsen har försämrats i första hand till följd av ett längre underhållsstopp vid Östrands massafabrik samt fallande priser. SKOG OCH TRÄ Mkr 98:2 98:1 9806 9706 Nettoomsättning 1.033 1.053 2.086 2.137 Rörelseresultat 188 188 376 383 Resultatet för första halvåret 1998 är marginellt sämre jämfört med första halvåret 1997. Reavinster ingår i resultatet med 21 (2) Mkr. Sågverksrörelsen redovisar ett kraftigt försämrat resultat i jämförelse med föregående år. Även i andra kvartalet har en viss fortsatt försämring skett inom sågverksrörelsen. PERSONAL Vid halvårsskiftet var antalet anställda 32.433 (34.003). Vid slutet av förra året var antalet anställda 33.404. MARKNADSUTSIKTER Den europeiska konjunkturen är fortsatt gynnsam och har lett till att en prisstabilisering inträtt inom affärsområdena Hygienprodukter och Förpackningar. Den förstärkta råvarukonjunkturen för massa, som förelåg under våren, har förbytts till ett läge med sjunkande priser och ökad osäkerhet vad gäller prisutvecklingen för tryckpappersprodukter. AKTIEFÖRDELNING 980630 Serie A Serie B Summa Registrerat antal 62.145.880 135.254.055 197.399.935 aktier Ej konverterade - 217.455 217.455 förlagslån Totalt efter full 62.145.880 135.471.510 197.617.390 konvertering Likviden för konvertibel/optionsprogram till anställda redovisas under tredje kvartalet 1998. Totalt emitteras ca 1.100.000 konvertibler. Dessutom har emitterats 1,5 teckningsoptioner per konvertibel. Rapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning. Stockholm den 28 juli 1998 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Verkställande direktören Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september publiceras den 28 oktober 1998 Resultaträkning 1 januari - 30 juni 1998 1997 Mkr MECU Mkr MECU Nettoomsättning 30.121 3.477 29.330 3.401 Rörelsens kostnader -24.783 -2.861 -24.611 -2.854 Rörelseöverskott 5.338 616 4.719 547 Avskrivningar enligt plan -1.964 -227 -1.961 -227 Resultatandelar i 62 7 14 2 intresseföretag Rörelseresultat 3.436 396 2.772 322 Finansiella poster -578 -67 -519 -60 Resultat efter finansiella 2.858 329 2.253 262 poster Skatter -898 -104 -595 -69 Minoritetens andel -61 -7 -153 -18 Resultat efter skatt 1.899 218 1.505 175 Avkastning på eget kapital 13 % 12 % Avkastning på sysselsatt 14 % 12 % kapital Affärsområden Nettoomsättning 1 januari - 30 juni Mkr 1998 1997 Hygienprodukter 12.723 12.006 Förpackningar 7.478 7.298 Grafiska Papper 9.164 8.113 Trähaltiga tryckpapper 3.599 2.994 Finpapper, grossiströrelse, 5.565 5.119 massa Skog och Trä 2.086 2.137 Övrigt 815 972 Avyttrade enheter 140 911 Internleveranser -2.285 -2.107 Summa nettoomsättning 30.121 29.330 Resultat 1 januari - 30 juni Mkr 1998 1997 Hygienprodukter 1.221 1.327 Förpackningar 768 569 Grafiska Papper 890 238 Trähaltiga tryckpapper 596 163 Finpapper, grossiströrelse, 294 75 massa Skog och Trä 376 383 Övrigt 331 390 Avyttrade enheter 5 17 Goodwill-avskrivningar -155 -152 Summa rörelseresultat 3.436 2.772 Finansiella poster -578 -519 Resultat efter finansiella poster 2.858 2.253 Balansräkning 1998-06-30 1997-12-31 Mkr MECU Mkr MECU Tillgångar Anläggningstillgångar 50.351 5.774 50.351 5.787 Rörelsefordringar och varulager 18.038 2.069 16.726 1.923 Finansiella fordringar och 2.447 281 2.046 235 placeringar Kassa och bank 1.439 164 1.582 181 Summa tillgångar 72.275 8.288 70.705 8.126 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 25.364 2.909 24.653 2.833 Minoritetsintressen 1.310 150 1.496 172 Avsättningar 10.490 1.203 10.452 1.201 Låneskulder, räntebärande 23.659 2.713 22.647 2.603 Rörelseskulder och övriga ej 11.452 1.313 11.457 1.317 räntebärande skulder umma eget kapital, 72.275 8.288 70.705 8.126 avsättningar och skulder Soliditet 37 % 37 % Skuldsättningsgrad 0,74 ggr 0,73 ggr Substansvärde per aktie 186 kr 181 kr Kassaflödesanalys 1 januari - 30 juni Mkr 1998 1997 Rörelseöverskott 5.338 4.719 Förändring av rörelsekapital -1.437 -656 Löpande investeringar -851 -911 Övrig operativ kassaflödesförändring -182 21 Operativt kassaflöde 2.868 3.173 Finansiella poster -578 -519 Skattebetalning -606 -366 Övrigt -116 42 Rörelsens kassaflöde 1.568 2.330 Expansionsinvesteringar, anläggningar -635 -572 Företagsförvärv -1.432 -1.171 Avyttringar 1.001 1 Kassaflöde före utdelning 502 588 Utdelning -1.145 -1.092 Nettokassaflöde -643 -504 Nettolåneskuld vid periodens början -19.018 -17.462 Nettokassaflöde -643 -504 Valutaeffekter -112 -877 Nettolåneskuld vid periodens slut -19.773 -18.843 Kvartalsdata Koncernen 1998 1997 Mkr II I IV III II I Nettoomsättning 14.857 15.264 15.003 14.262 15.114 14.216 Rörelseöverskott 2.427 2.911 2.381 2.244 2.645 2.074 Avskrivningar enligt -966 -998 -924 -958 -1.009 -952 plan Resultatandelar i 41 21 45 8 7 7 intresseföretag Rörelseresultat 1.502 1.934 1.502 1.294 1.643 1.129 Finansiella poster -298 -280 -307 -285 -284 -235 Resultat efter 1.204 1.654 1.195 1.009 1.359 894 finansiella poster varav poster av - 400 - - 300 125 engångskaraktär Resultat efter finansiella poster 1.204 1.254 1.195 1.009 1.059 769 exkl poster av engångskaraktär Kvartalsdata Affärsområden - Nettoomsättning 1998 1997 Mkr II I IV III II I Hygienprodukter 6.395 6.328 6.090 5.922 6.015 5.991 Förpackningar 3.650 3.828 3.519 3.465 3.975 3.323 Grafiska Papper 4.491 4.673 4.341 4.108 4.174 3.939 Trähaltiga 1.761 1.838 1.856 1.540 1.655 1.339 tryckpapper Finpapper, 2.730 2.835 2.485 2.568 2.519 2.600 grossiströrelse, massa Skog och Trä 1.033 1.053 1.118 903 1.081 1.056 Övrigt 404 411 463 427 511 461 Avyttrade enheter -1 141 466 427 466 445 Internleveranser -1.115 -1.170 -994 -990 -1.108 -999 Summa nettoomsättning 14.857 15.264 15.003 14.262 15.114 14.216 Affärsområden - Resultat 1998 1997 Mkr II I IV III II I Hygienprodukter 605 616 595 645 647 680 Förpackningar 395 373 336 291 376 193 Grafiska Papper 425 465 436 210 173 65 Trähaltiga 317 279 193 102 128 35 tryckpapper Finpapper, 108 186 243 108 45 30 grossiströrelse, massa Skog och Trä 188 188 221 208 230 153 Övrigt -34 365 -13 7 283 107 Avyttrade enheter - 5 3 9 11 6 Goodwill-avskrivningar -77 -78 -76 -76 -77 -75 Summa rörelseresultat 1.502 1.934 1.502 1.294 1.643 1.129 Finansiella poster -298 -280 -307 -285 -284 -235 Resultat efter 1.204 1.654 1.195 1.009 1.359 894 finansiella poster varav poster av - 400 - - 300 125 engångskaraktär Resultat efter finansiella poster 1.204 1.254 1.195 1.009 1.059 769 exkl poster av engångskaraktär Kvartalsdata Affärsområden - Marginaler 1998 1997 Procent II I IV III II I Hygienprodukter 9 10 10 11 11 11 Förpackningar 11 10 10 8 9 6 Grafiska Papper 9 10 10 5 4 2 Trähaltiga tryckpapper 18 15 10 7 8 3 Finpapper, 4 7 10 4 2 1 grossiströrelse, massa Skog och Trä 18 18 20 23 21 14 Koncernen Rörelsemarginal 10,1 12,7 10,0 9,1 10,9 7,9 Finansnettomarginal -2,0 -1,8 -2,0 -2,0 -1,9-1,7 Vinstmarginal 8,1 10,9 8,0 7,1 9,0 6,3 Femårsöversikt Helår 1997 1996 1995 1994 1993 Resultat efter finansnetto, 4.457 3.573 5.731 1.060 1.210 Mkr Vinst per aktie efter skatt, 13:98 10:71 17:55 2:94 5:82 kr Soliditet, % 37 39 37 46 47 Avkastning på sysselsatt 12 11 16 6 7 kapital, % Avkastning på eget kapital, 12 10 17 3 6 % Volymer Kton 98:2 98:1 9806 9706Förändring % Linerprodukter Produktion 555 554 1.109 1.102 1 Externa leveranser 249 275 524 494 6 Trähaltiga tryckpapper Produktion 303 301 604 552 9 Externa leveranser 300 288 588 544 8 Finpapper Produktion 183 184 367 363 1 Externa leveranser 164 181 345 358 -4