Delårsrapport januari - september

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 SCA i korthet 1998 1997 Nettoomsättning, Mkr 45.355 43.592 Resultat efter finansiella poster, Mkr 4.052 3.262 Skuldsättningsgrad, ggr 0,71 0,64 Vinst per aktie efter skatt, kr* 13:39 10:51 Rörelsens kassaflöde per aktie, kr 13:95 18:37 * Vinst per aktie uppgick till 13:39 (10:51) kronor, en ökning med 27 % jämfört med motsvarande period 1997. * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4.052 (3.262) Mkr, en ökning med 24 % jämfört med motsvarande period föregående år. Exklusive intäktsposter av engångskaraktär, vilka uppgick till 400 (425) Mkr, förbättrades resultatet efter finansiella poster med 29 %. * Rörelseöverskottet förbättrades och uppgår till 7.844 (6.963) Mkr, motsvarande 17 (16) % av nettoomsättningen. * Affärsområde Hygienprodukter uppvisar en volymtillväxt på drygt 10 % och en avkast-ning på sysselsatt kapital uppgående till 21 %. * Affärsområde Förpackningar uppvisar en resultatförbättring på 35 % jämfört med mot-svarande period föregående år. * Rörelseresultatet inom affärsområde Grafiska Papper har mer än tredubblats jämfört med motsvarande period föregående år. Trähaltiga tryckpapper har förbättrat sitt rörelseresultat för fjärde kvartalet i följd. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/28/19981028BIT00270/bit0001.doc