SCA delaktig i ny strategi för naturvårdande skötsel av skog

  • Nyhet
  • Skog
  • Hållbarhet

SCA är en av de aktörer som engagerat sig i arbetet med att ta fram en ny strategi för natur- och kulturvårdande skötsel i Sveriges formellt skyddade och frivilligt avsatta skogar. Arbetet har letts av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i nära samverkan med skogens aktörer. – Det här är en milstolpe för svensk naturvård, eftersom det är första gången som vi har en gemensam strategi för naturvårdande skötsel i Sverige. Den är ett viktigt steg för att vi tillsammans ska kunna nå miljömålet levande skogar, säger Anna Cabrajic, som varit SCAs representant i arbetet.

Rapporten och strategin ”Natur- och kulturvårdande skötsel av skog. Nationell strategi för skötsel av formellt skyddade och frivilligt avsatta skogar till 2030” är resultatet av ett arbete som inleddes 2020. I arbetet har Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen samarbetat med representanter från storskogsbruket, markägarorganisationerna, den ideella naturvården och flera myndigheter.

Strävat mot samma mål

– Det har varit ett roligt och givande samarbete med stort engagemang och ett gott samverkansklimat där vi alla strävat mot samma mål, vilket skapat mycket energi i arbetet. Målet har varit att ta fram ett underlag för att kunna prioritera åtgärder och förbättra kunskapsläget i Sveriges mest skötselkrävande skogar. Vi har även undersökt vilka insatser som behövs för att underlätta genomförandet av naturvårdande skötsel. Strategin är ett viktigt steg för att vi tillsammans ska kunna nå miljömålet levande skogar, säger Anna.

Utgångspunkten i projektet har varit att skötselbehoven är desamma oavsett om skogen är skyddad formellt, som till exempel naturreservat eller biotopskydd, eller om den är frivilligt avsatt av en enskild skogsägare eller ett skogsbolag. Genom att sätta naturvärdenas behov i centrum och titta på vilka praktiska hinder som finns när det gäller naturvårdande skötsel är förhoppningen att många olika aktörer ska kunna känna igen sig i strategin och se hur just de kan bidra.

– Strategin slår fast att en central del i arbetet med att bevara biologisk mångfald är att faktiskt sköta skyddade och frivilligt avsatta skogar. Framför allt behövs det mer naturvårdsbränningar, återställning av dikade sumpskogar och skogsbete, säger Anna.

Det som hindrar genomförandet enligt rapporten är bland annat brist på entreprenörer, en ojämn kunskap om behoven av naturvårdande skötsel och konkurrens med andra arbetsuppgifter. Det finns också utmaningar med att utföra skötselåtgärderna med tillräckligt god hänsyn till exempelvis kulturmiljöer och rennäring, och att kunna följa upp effekten av utförda åtgärder.

Arbeta på hemmaplan

Att strategin nu är klar och publicerad betyder inte att arbetet är färdigt, snarare tvärtom.

– Det är nu som arbetet börjar på hemmaplan. Med strategin som underlag ska vi på SCA ska ta fram nya mål för arbetet med naturvårdande skötsel av våra frivilliga avsättningar. Vi ska bedöma vilka åtgärder som är mest resurseffektiva för naturvärdena och se vad det är vi ska prioritera och på vilket sätt vi ska sköta olika områden. Vi ska även se över våra instruktioner och riktlinjer för den här typen av skötsel, säger Anna. Jag kommer också att fortsätta vara delaktig i det nationella samverkansarbetet.

Läs strategin och rapporten