Positiva resultat för fågellivet efter lövgynnande avverkning

  • Nyhet
  • Skog
  • Hållbarhet

En naturvårdsavverkning för att gynna lövskog som SCA utförde i västra Medelpad under 2020 har redan gett vissa positiva resultat. Tanken var att även gynna fåglar som trivs i ljusa, soliga lövskogar och det verkar som om flera fågelarter svarar snabbt på SCAs åtgärd. Det visar den inventering som BirdLife Medelpad har gjort.

Området, som ligger mellan Navarn och Holmsjön i västra Medelpad, består av lövrik blandskog, där träden i snitt är kring 100 år gamla. Hela området omfattar ca 55 hektar, varav SCA åtgärdade 35 hektar under senhösten 2020 och lämnade 20 hektar orört.

– Vi avverkade ca 35 hektar i ett område som är lövbränna, men där granen höll på att ta över. En lövbränna är ett skogsbestånd som har utvecklats naturligt efter en skogsbrand och därför har en högre andel lövskog än vad den omgivande barrskogen har, berättar Emelie Westin, naturvårdsspecialist vid SCA. När granarna är borta får lövträden möjlighet att växa sig stora, och skogen blir mer ljus och solig.

Öka andelen lövskog

SCA och BirdLife Medelpad (BLM) ett samarbetsavtal sedan 2019, med syfte att förbättra förutsättningar för flera fågelarter. BLM har inventerat fåglarna i området både före och efter friställandet av lövträden, för att kunna följa fågelutvecklingen under en längre tidsperiod.

– Under det senaste seklet har lövträdsarealen i skogen minskat, mycket beroende på färre skogsbränder men främst på att skogsägarna under senare delen av 1900-talet prioriterat barrträd  framför lövträd. Den här avverkningen är ett exempel på hur skogsägare kan avverka skog för att öka lövträdens andel i skogsbruket, säger Peter Berglund vid BirdLife Medelpad och tillägger:
– Ytan på den nya lövskogen motsvarar ca 60 fotbollsplaner. Lövskogen är omgärdad av äldre blandskog, unga hyggen och yngre skog i olika ålder. I samband med naturvårdsavverkningen har en ansenlig del av de avverkade träden lämnats kvar i den frilagda lövskogen, för att även gynna utvecklingen av exempelvis insekter, lavar och trädsvampar.

Reagerat snabbt

Mindre hackspett

Mindre hackspett hittade snabbt in i området. Den är en så kallad "paraplyart" för äldre lövskog. Foto: Kurt Bouda/Pixabay

BLMs uppföljande inventering, som gjordes ca 18 månader efter SCAs åtgärd, visar på en del positiva resultat vad gäller fågellivet, trots den relativt korta tid som gått efter avverkningen.

– De arter som verkar ha regerat snabbt och positivt på friställandet av lövträden är rödstjärt, grönsångare, trädgårdssångare, grå flugsnappare, blåmes, talgoxe, gärdsmyg, mindre- och större hackspett, koltrast och tjäder. Antalet hackspettar som vi sett i området har ökat markant jämfört med innan SCAs åtgärd, vilket troligen beror på att mängden döda ved på marken har mer än tredubblats, säger Peter. Arter som däremot tycks minska är gransångare och kungsfågel. De är livskraftiga i Norrland, men beroende av den biotop som kraftigt reducerats i området.

Glädjande resultat

Peter gläds över resultatet, men betonar att man bara kan dra en försiktig slutsats.

– Ett nyskapat område med gles lövskog tillsammans med närhet till den gamla grandominerade blandskogen tycks på kort sikt ge ökade förutsättningar för art- och individrikedom vad gäller fåglar. Flera arter som häckat där tidigare ökar i antal. Arter som är mer knutna till lövskog, men som inte häckat där, har fått möjligheter att etablera sig inom området eller i dess närhet. Hur bestående förändringen är får framtida inventeringar utvisa.

Emelie Westin är också glad över BirdLife Medelpads rapport.
– Det är roligt att se att vår åtgärd redan visar positiva resultat. Vi är väldigt glada att få samarbeta med BirdLife Medelpad och dra nytta av deras kunskaper om fågelfaunan. Nu får vi hoppas att den positiva utvecklingen i området håller i sig under kommande år och att fler fåglar ska trivas här.

Vid sidan om inventeringarna har BirdLife Medelpads även observerat ett flertal andra arter, varav flera är rödlistade som nära eller starkt hotade.
– Ja, vi har bland annat observerat revirropande duvhök, revirsjungande talltita, sparvuggla, lavskrika, björktrast och revirhävdande tornseglarpar. Dessutom har födosökande tjäder observerats i lövområdet vid nästan varje besök och vi tror att det finns en tjäderspelplats i eller anslutning till området, säger Peter.   

Sedan 2021 har SCA även ett samarbete med Medelpads Botaniska förening, som ska inventera  förändringar i artsammansättningen av kärlväxter i lövskogsområdet.

Inveteringar
Det gröna området är det frilagda lövträdsområdet, där också alla tallar har lämnats kvar. I de tre mindre gröna ”ringarna” har alla träd fällts, men där har SCA lämnat luckor med solbelyst död lövved på marken. De rödstreckade områdena (surdråg, myrkantzon, nordsluttning, delvis nyckelbiotopsklass) har lämnats orörda. 

Foto toppbilden: Frilagd björkskog efter SCAs åtgärd av Peter Berglund