Nästa generations sågverk

  • Nyhet

En full digital representation av sågverksflödet, mängder av data och nya robotiserade processer. Med det nya justerverket på plats och projekt B700 som helhet i hamn står Bollsta sågverk nu rustat och redo för framtiden. På samma plats som historien en gång tog sin början för mer än 200 år sedan läggs nu grunden för nästa generations sågverk.

Ordet digitalisering för snabbt tankarna till massiva blinkande serverhallar, E-fakturor och utvecklade mötesformer. Likaså associeras fortfarande tunga maskiner, löpande band och manuellt arbete enkelt med industrin. En något förlegad bild som inte längre överensstämmer helt med verkligheten. I alla fall inte den i Bollsta. Med alla projektets pusselbitar på plats är man där nu redo att med hjälp av ett världsunikt justerverk och några av de mest avancerade tekniska lösningarna på marknaden att utveckla morgondagens sågverk.

– Genom B700 och de tekniska investeringar som projektet innefattat kan jag konstarea att vi nu lagt grunden för nästa generations sågverk. Ett betydligt mer digitalt sågverk där förutsättningarna att producera större andel sågade och långlivade produkter är bra för så väl affärsmässigheten som klimatnyttan, säger Johan Olofsson, projektdirektör för B700 och teknik- och verksamhetsutvecklingschef vid SCA Wood.

3D-modeller ger bättre sorteringsmöjligheter och högre utbyte

Inte minst tydligt har detta blivit genom den CT-skanner som installerats vid timmersorteringen som en del av projektet. Från att sågverket tidigare enbart har kunnat avgöra hur alla stockar ska sågas utifrån dess yttre egenskaper och form kan man nu i Bollsta, som ett av få sågverk i världen, skapa ännu större värde genom att även se in i stockarna.

– Stockarna som vi sågar har ofta stått och växt i skogen mellan 70 till 100 år och att vi nu kan se rakt igenom dem med hjälp av avancerad röntgenteknik är en riktig game-changer. Det gör att vi nu redan innan vi sågar stocken kan avgöra vilken produkt den lämpar sig bäst för och därmed kan bli mer exakta och effektiva i varje aspekt av vår tillverkningsprocess. Något som i kombination med den ökade produktionskapacitet vi får genom justerverket också ger oss en riktig konkurrensfördel, säger Johan.

Full spårbarhet genom hela kedjan

CT-skannern möjliggör även, genom sin så kallade fingerprint-teknik, för verksamheten att numera även kunna följa stockens resa genom hela sågverket – från timmersortering till färdigvarulager.

Med andra ord kan man nu, genom att ge varje stock ett unikt ID, följa alla virkesbitar och spåra dem tillbaka till den exakta stocken de sågats ur. En teknisk utveckling som bidrar till att man nu dessutom, på en helt ny nivå, kan kontrollera och följa upp att slutprodukterna hela tiden faktiskt blir så som det var tänkt.

– Med det nya justerverket på plats i Bollsta och all ny teknik i gång i övriga delar av sågverket får vi nu, enkelt sammanfattat, den unika möjligheten att kunna skapa en full digital representation av hela vårt flöde. Vi kan nu alltså köra en virtuell kopia av produktionen parallellt med den riktiga och arbeta med optimering på ett helt nytt sätt, fortsätter Johan.

Den nya utrustningen driftsatt vid Bollsta sågverk

Den nya utrustningen driftsatt vid Bollsta sågverk.

Mängder av nya data ger nya förutsättningar för utveckling

Som ett resultat av att alla delar av anläggningen nu kopplats samman och genom fingerprint-tekniken kan kommunicera med varandra genereras en oerhörd massa nya data. Data som personalen i sin tur alltså, på egen hand och med hjälp av datorer, på sikt kommer kunna använda för att utveckla verksamheten mycket snabbare och mer effektivt.

Genom den data som registreras och lagras kommer man bland annat kunna gå tillbaka i tiden och i lugn och ro följa upp eventuella problem som uppstått, men också analysera mönster i hur man arbetar och med hjälp av maskininlärning identifiera potentiella problem redan innan de sker. I alla fall lite längre fram i tiden.

– På sikt kommer en dator som sett en operatör åtgärda en viss typ av problem på samma sätt tillräckligt många gånger kunna varna redan innan något händer eller föreslå lösningar mycket snabbare och i förlängningen själv åtgärda problemen när de uppstår, säger Johan och avslutar.

– Precis som i alla andra delar av samhället ser även vi en enorm potential i att nu kunna digitalisera våra processer ytterligare. Vid Bollsta sågverk tillvaratar vi nu alla dom tekniska hjälpmedel som finns att tillgå idag samtidigt som vi rustar för det vi tror kommer vara möjligt imorgon. Allt för att kunna skapa ännu större värde ur den skog avverkar.