SCAs nya containerhamn – viktig för den regionala utvecklingen

  • Nyhet
  • Logistik

Just nu bygger SCA en ny containerhamn i Sundsvall. Hamnen ligger i direkt anslutning till logistikparken, och blir därmed en del av ett av Sveriges viktigaste transportnav. – Allt fler börjar se vilka fördelar logistiksatsningarna innebär för hela regionen, bland annat att det är viktigt med effektiva och hållbara transporter för att locka företag att etablera sig här, säger Jens Olsson, teknisk direktör inom SCA.

Bygget av logistikparken innebär att Sundsvall och hela regionen kommer att få mycket bättre förutsättningar för logistik. Dessutom flyttas transportnavet bort från centrum, något som är positivt för både miljö och Sundsvallsbor.
Satsningen på logistikparken innebär att Sundsvalls kommun bygger en ny kombiterminal där gods kan flyttas mellan fartyg, järnväg och lastbil på ett smidigt sätt. Kommunen skapar också ytor där logistikföretag har utrymme att etablera sig. Samtidigt bygger SCA en ny containerhamn med stor kapacitet och Trafikverket gör flera satsningar på infrastrukturen för järnvägen runt Sundsvall.
­– Sammantaget innebär det här ett enormt lyft. Vi ligger långt ifrån världsmarknaden och många företag är helt beroende av en kostnadseffektiv och miljövänlig logistik för att det ska vara attraktivt att ha sin verksamhet här. Nu skapas det otroligt fina förutsättningar både för SCA och andra företag, säger Jens.

Översiktsbild som visar byggarbetsplatsen i maj 2022.
Översiktsbild som visar byggarbetsplatsen i maj 2022.

Djuphamn för stora fartyg
SCAs nya containerhamn, som blir granne med Tunadalshamnen, kommer att ha ett vattendjup på 15 meter och blir därmed den djupaste i Bottenviken.
– Att kunna ta in riktigt stora fartyg är viktigt för att transporterna ska bli så kostnadseffektiva som möjligt, eftersom kostnaderna blir mindre per transporterat ton. Men det är också mycket viktigt ur hållbarhetssynpunkt, eftersom det även blir lägre koldioxidutsläpp per transporterat ton, säger Magnus Svensson, SCAs inköps- och logistikdirektör.
SCA vallar också in ett område söder om den nuvarande hamnen för att bygga land och skapa nya ytor för godshantering.
– Containertransporterna ökar över tid och vi är mycket trångbodda i Tunadalshamnen, så större ytor är efterlängtade. Vi får möjlighet till effektiv hantering av den typ av gods som ökar i regionen. Containerhamnen ger oss också bättre möjligheter att hantera projektlaster på ett effektivt sätt, säger Magnus.

Minskning av tunga transporter
Det finns många miljöfördelar med de logistiksatsningar som pågår. Mer gods kommer att kunna flyttas över från lastbil till tåg, så antalet tunga transporter i centrala Sundvall kommer att minska kraftigt. För SCAs del kommer bland annat mycket virke att kunna flyttas över till tåg. Och varje tåg innebär 50 färre lastbilar genom Sundsvall.
– Minskningen av tunga transporter är ytterligare en faktor som bidrar till att koldioxidutsläppen kommer att minska. Dessutom förbättras luften i Sundsvall, konstaterar Jens.
Minskningen av godståg genom Sundsvall beror till stor del på att godshanteringen flyttas till logistikparken. Och tack vare Trafikverkets stora satsningar på järnvägsnätet kommer betydligt färre tåg att vara tvungna att åka in till Sundvall för att rangera om.

Diskussionen har svängt
En annan fördel med flytten av logistiknavet är att kommunen får möjlighet att göra något trevligt av Södra kajen vid infarten till Sundsvall.
– Det är attraktiv mark som nu kommer att få bredare användningsområden. Tidigare har det funnits begränsningar på grund av närheten till kombiterminalen. Det här gör det möjligt att utveckla fler vattennära områden, vilket förhoppningsvis ökar Sundsvalls attraktion som stad. Dessutom är det mycket positivt att vi slipper hantering av farligt gods i stadskärnan, säger Jens.

Det har periodvis varit en intensiv debatt kring bygget av logistikparken, men nu tycker Jens att han ser en förändring i diskussionerna.
– I samband med att Northvolt funderade på att etablera sig i regionen framkom det hur viktigt det är med effektiv och hållbar logistik för att företag ska kunna bedriva verksamhet här. Det blev tydligt att logistikparken är en satsning på både tillväxt och miljö. Logistikparken kommer att skapa investeringar i regionen, fler arbetstillfällen och bidra till tillväxt och framtidstro.

Logistikparken – ett stort samarbetsprojekt

Kommunen, Trafikverket och SCA samarbetar i projektet att skapa ett effektivt och hållbart transportnav i Sundsvall. Det kommunala bolaget Sundsvall Logistikpark AB är samordnare av projektet.

Containerhamn
SCA bygger en containerhamn med stora lagerytor och en kaj med ett vattendjup på 15 meter, i stället för 12 meter som det är i dag. Containerhamnen ska vara färdig under hösten 2023.

Kombiterminal
Sundsvall Logistikpark bygger en kombiterminal i anslutning till den nya containerhamnen. Där kommer det att bli möjligt att effektivt hantera gods mellan väg, järnväg och sjöfart. Förutom stora omlastningsytor byggs bland annat fyra järnvägsspår som kan ta emot 750 meter långa tåg. 
I anslutning till kombiterminalen skapas också utrymme för företag som vill bedriva logistikverksamhet. Kombiterminalen ska vara färdig 2024.

Järnvägssatsningar
Trafikverket gör flera satsningar på järnvägen för att tåg effektivt ska kunna ta sig till och från Sundsvall Logistikpark och kringliggande industrier, utan krångliga och tidskrävande lokvändningar och växlingar. Arbetet ska vara färdigt under senare delen av 2023.

* Ny järnväg i Maland
En ny järnvägsanslutning i Maland knyter ihop Ådalsbanan med Tunadalsbanan. Den kommer att förkorta resvägen och förenkla för tåg som ska till kombiterminalen eller hamnen. Här ingår även en ny mötesstation i Birsta.

* Elektrifierad järnväg
Trafikverket rustar upp och elektrifierar Tunadalsspåret till Sundsvalls hamn. Järnvägsanslutningen gör att tågen inte behöver åka till Timrå Central för att vända och byta spår.

* Ny järnväg i Bergsåker
En järnvägsanslutning i Bergsåker knyter ihop Mittbanan och Ådalsbanan.

Text: Kerstin Olofsson

Bilder: Håkan Sjödin