Revision av skogsbruksstandarder genomförd hos SCA

  • Nyhet
  • Skog
  • Hållbarhet

SCAs skogar är sedan många år certifierade enligt de internationella systemen för skogsbrukscertifiering, Forest Stewardship Council, FSC och Programme for the Endorsement of Forest Certification, PEFC.

Preliminära resultat från den årliga externa revisionen av de två skogsbruksstandarder som SCAs skogsbruk följer har nu förmedlats från DNV, ett internationellt ackrediterat registrar- och klassificeringssällskap. Revisionen fungerar som ett utvärderingssystem som skapar starka incitament att hantera avvikelser och genomföra förbättrande åtgärder.

- I en stor verksamhet med många tusentals utförda arbeten så är det i avvikelserna man kan identifiera förbättringspotential. Det är ett mycket viktigt arbete och visar att systemet fungerar så som det är tänkt, säger Hans Djurberg, hållbarhetschef på SCA.

Som Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skog är SCA:s skogsbruksverksamhet omfattande med många medarbetare över en stor geografi. Bolaget har ett stort antal rutiner och instruktioner för att säkerställa att lagkrav efterlevs, krav som SCA förbinder sig att följa genom de certifikat och krav som bolaget satt upp för att minimera påverkan på miljön.

Utöver det har bolaget flera olika kontrollprogram med egenuppföljningar och stickprovsuppföljningar för att säkerställa att rutiner och instruktioner efterlevs.

SCA Skog revideras årligen mot skogsbruksstandarderna, FSC FM (Forest Management) och PEFC FM, samt ISO 14001 (miljöledningssystem). Utöver skogsbruksrevisionen sker även revision av SCA:s spårbarhetssystem enligt både FSC och PEFC.

Det preliminära resultatet från revisionen av SCA Skog år 2022 visar på 2 större avvikelser, 7 mindre avvikelser och 12 observationer rörande FSC FM och PEFC FM samt 6 mindre avvikelser och 4 observationer utifrån ISO 14001.

Maria Edman, verksamhetschef på SCA Skog, konstaterar att revisionsprocessen säkerställer att orsaker till avvikelser utreds, handlingsplaner skapas och att förbättrande åtgärder och uppföljning av åtgärdernas effekt genomförs.

- För oss är det viktigt att minimera avvikelserna och när de trots allt uppstår säkerställa en hög kvalitet i de orsaksanalyser och åtgärdsplaner som vi nu arbetar med och senare ska presenteras för revisorn. Det är i det arbetet vi har möjlighet att utvecklas och förbättra oss ytterligare, säger Maria Edman, Verksamhetsutvecklingschef på SCA Skog.

De två större avvikelser som uppstått inom ramen för SCAs omkring 7 000 årliga avverkningsärenden berör död ved och lagefterlevnad.

Det ena ärendet handlar om liggande död ved (ved som lämnas på avverkningsplatsen som miljöåtgärd), som körts på och skadats i samband med avverkning. Centralt i det ärendet är att definitionen av död ved breddats till att omfatta en diameter på över 15 cm från grövsta ände, från den tidigare angivelsen på 30 cm från grövsta ände. För att möta den förändringen har arbetsrutiner anpassats sedan tidigare, men ytterligare utbildningsåtgärder kommer vara nödvändiga.

Ärendet som berör lagefterlevnad handlar om överträdelser av förbud utfärdade av Skogsstyrelsen.

SCA har etablerat två arbetsgrupper som arbetar med respektive större avvikelse för att utreda rotorsaker till avvikelserna, skapa handlingsplaner, och beskriva vilka åtgärder bolaget tänker vidta.

- Vi ser detta som en självklar del i arbetet med ständiga förbättringar och att säkerställa att de arbetssätt vi definierat tillämpas på rätt sätt, varje dag, överallt. Det finns ett stort värde i att utveckla rutiner som gör det lätt för våra medarbetare att göra rätt i sitt dagliga arbete, säger Maria Edman.

Fotnot. SCAs skogsbruk FSC-certifierades 1999 och PEFC-certifierades 2011