Många återvätade våtmarker på SCA-mark

  • Nyhet
  • Skog
  • Hållbarhet

Våtmarker fungerar som naturens eget reningsfilter och fyller därför en viktig funktion i skogslandskapet. SCAs ambition är att öka insatserna för återvätade våtmarker och gynna biologisk mångfald, minska utsläpp av klimatgaser och öka våtmarkernas buffrande förmåga att behålla vattnet i landskapet.

Genom att restaurera våtmarker och lägga igen diken hjälper vi till att återskapa myrens naturliga hydrologi. Det betyder att myren blir blötare och vattnet stannar kvar och renas i våtmarken under längre tid,

En dikad myr avger koldioxid när organiskt material börjar brytas ner i kontakt med syre, men när grundvattnet stiger avtar detta. Samtidigt ökar avgivningen av metangas, men klimatnyttan är totalt sett positiv av att återväta våtmarker. Återvätning av näringsrika våtmarker har särskilt stor klimatnytta.  Återställda våtmarker får också många fåglar och andra djur att trivas.

Våtmark

Många projekt

I dag pågår flera projekt på SCAs marker för att återställa våtmarker till de myrar och rikkärr som de en gång var.

–  Det här är ett av Skogs hållbarhetsmål och vår ambition är att initiera och planera för genomförande av minst tre egna våtmarks-restaureringar per år. Efter 2023 ska målet ses över där ambitionen kan vara att öka de årliga insatserna, säger Anna Cabrajic, skogsekolog vid SCA, och tillägger:

– Utöver det vi gör på vår egen mark så samarbetar vi även som markvärd för olika våtmarksrestaureringar, där andra aktörer finansierar, planerar och genomför åtgärder.

Våtmarksrestaurering

Gör skillnad i landskapet

Bara under 2022 har SCAs åtgärder bidragit till att lägga igen närmare 2,5 mil diken på olika myrar.

  • Stentjärnsmyren i Timrå kommun, ca 18 km diken
  • Storflon i Sollefteå kommun, 1,5 km diken
  • Sönnabergsmyren i Strömsunds kommun, 2 km diken
  • Bodtjärn i Strömsunds kommun, 0,5 km diken
  • Småmyrorna, Sollefteå kommun, under 2022 slutfördes 1 km diken, totalt blev det ca 6 km.
  • Myr utanför Lycksele, ca 100 m diken.

– Att få jobba med våtmarksrestaureringar är roligt, eftersom det gör stor skillnad för landskapet. En näst intill torrlagd myr får åter blir ett blött område, till nytta för både djur och växter, säger Mikael Berg, en av SCAs naturvårdsspecialister, och som arbetar mycket med just våtmarker.

För några år sedan drev Mikael arbetet med att återställa Bjursjömyren som ligger i Sörgraninge mångfaldspark. Myren omfattar 50 hektar och bara några år efter åtgärderna kunde Mikael se förbättringar.

– Återställningen av Bjursjömyren blev lyckad och gynnade vadarfåglar och fåglar som rastar under vår- och höstflyttningarna, liksom insekter och groddjur som exempelvis vattensalamandrar. Åtgärderna har lockat nya arter till myren. Bland annat har vadarfåglarna grönbena och  enkelbeckasin hittat hit. Insatserna har dessutom gjort att myren nu har återfått sin förmåga att rena vattnet, så att den fångar upp och binder näringsämnen och tungmetaller från omgivande mark, berättar Mikael.

Nya restaureringar

Nästa år väntar nya våtmarksrestaureringar inom SCAs verksamhetsområde. Bland annat ska två myrar vid Henningstjälen i Strömsunds kommun återställas, vilket omfattar ca 1,5 km diken.  Det kan också bli aktuellt att återställa en torvtäkt i Sollefteå kommun och så har SCA pågående förstudier för ett flertal andra områden.

 – I Bodens kommun har vi ett samarbete med Sportfiskarna där vi kommer att åtgärda ett dikesområde vid Blåkölsbäcken, norr om Norriån, berättar Mariana Jussila Wahlberg, SCAs naturvårdsspecialist i Norrbotten.

De flesta av SCAs hittills utförda våtmarksrestaureringar är gjorda med LONA-bidrag. Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett statligt bidrag som ska stimulera långsiktiga naturvårdsengagemang. Det är kommunerna som ansöker om LONA-bidrag, men sedan kan lokala aktörer, som SCA, initiera olika projekt.

Foto: Mikael Berg/SCA