Bra balans men stor ovisshet på virkesmarknaden

  • Nyhet
  • Träprodukter

Vi ställde några frågor om läget på virkesmarknaden till vår affärsstrateg Sofia Johansson. I texten nedan redogör hon för vad som är aktuellt just nu.

Hur är läget på virkesmarknaden i Norrland?

– Det är en bra balans mellan tillgång och efterfrågan på sågtimmer. När det gäller massaved har vi haft en lång period med höga lager, men nu är det en bättre balans även där.

Hur är prisläget?

– De höga bränslepriserna har gjort att kostnaderna för avverkningar har gått upp, så för att öka skogsägarnas lönsamhet har vi under vintern och våren höjt priserna för både massaved och timmer. Det har inneburit att många skogsägare har passat på att teckna kontrakt för avverkningar.

Hur ser prognosen ut för virkesmarknaden framöver?

– Just nu är det bra marknader för såväl sågade trävaror som massa och kraftliner, vilket skapar en god efterfrågan på virke. Men framtiden är mer oviss än någonsin, särskilt för sågade trävaror. Det finns så många omvärldsfaktorer som påverkar efterfrågan och därmed marknaden för virke. Inflationstakten, ränteökningar och energipriser är några exempel.

Under flera år har det flödat massaved och timmer i Europa som en följd av massiva granbarkborreangrepp. Virket från dessa massiva angrepp är i stort sett slut, men det finns fortsatt risk för ytterligare angrepp. I Syd- och Mellansverige pågår det fortfarande stora insatser mot granbarkborren.

På lite längre sikt kommer SCAs två stora industrisatsningar vid Obbola och Ortviken att skapa en ökad efterfrågan på massaved. Båda projekten närmar sig slutfasen nu, så det är riktigt roligt.

Hur påverkas SCAs virkesköp av Rysslands invasion av Ukraina?

– Kriget är först och främst en katastrof för det ukrainska folket, men det får även effekter på många andra håll. När det gäller virkesförsörjningen så påverkas vi inte direkt eftersom vi inte har haft någon import från Ryssland eller Belarus. Vi har valt att till största delen försörja våra industrier med virke från norra Sverige.

Däremot påverkas vi bland annat av att avverkningar och transporter blir dyrare på grund av de höga bränslepriserna. Kriget skapar också oro, påverkar inflation, handelsmönster och många fler faktorer som kan påverka marknaderna för våra slutprodukter och därmed behovet av virke.

Sofia Johansson
Sofia Johansson, affärsstrateg vid SCA Skog