Stort fynd av trådbrosklav på SCA-mark

  • Nyhet
  • Skog

– 50 hektar med den sällsynta trådbrosklaven. Det är inte ett fynd man gör varje dag, säger Lena Högberg. Hon gör naturvärdesinventeringar åt SCA i Ångermanland och det var under ett sådant arbete som hon hittade den sällsynta laven.

Trådbrosklaven förekom tidigare i stort sett hela Sverige men har under årens lopp minskat kraftigt  och försvunnit från stora delar av landet. Den sällsynta laven har varit klassad som starkt hotad i alla rödlistor* som Artdatabanken har publicerat sedan 2000. Numera finns de flesta observationerna i Ångermanland, Medelpad och Jämtland.

Trådbrosklaven

Fuktig orörd granskog

– Trådbrosklav trivs bäst i fuktig, gammal granskog som har varit orörd i många år. Den verkar trivas längs de större älvarna, jag har till exempel hittat den i bäckraviner. Man kan se den på lågt sittandetorra grenar på äldre granar. Den är lite vit och ser nästan ut att vara sockrad. Den blir inte så stor, oftast är den bara ett par centimetrar lång, men jag har sett några som varit runt två decimeter, berättar Lena.

Lena är numera pensionär och varvar det livet med uppdrag att inventera naturvärden åt SCA. Som yrkesverksam arbetade hon på Skogsstyrelsen med att göra bland annat nyckelbiotopsinventeringar.

Flera fynd

Under ett SCA-uppdrag i slutet av sommaren 2021 hittade Lena ett mindre fynd av trådbrosklav i Nordsjö i Långseletrakten. Ett par månader senare gjorde hon ytterligare ett fynd i närheten.

– Det fick mig att börja fundera och vilja luska vidare. Trådbrosklaven är ju rätt unik och nu hade jag gjort två fynd i ungefär samma område. Jag började titta på kartan för att se var det fanns liknande skogar, och hittade det här större området. Så jag for dit och började gå runt i skogen, som ligger i en sluttning ner mot en å. Och till slut hade jag hittat flera trådbrosklavar på ett ungefär 50 hektar stort område, berättar Lena och tillägger:

– Det är det största fyndet jag någonsin har gjort så det kändes lite häftigt. Jag var glad i flera dagar efteråt! Och så ringde jag Andreas Renöfält som är ekolog på SCA och frågade om han trodde att SCA hade 50 hektar med trådbrosk. Nä, svarade han. Jo, sa jag, det har ni faktiskt! Det var kul! Mina fynd är nu registrerade i Artportalen.

Skogen sätts av

Skogen där trådbrosklaven finns hade SCA tidigare markerat som blädning i sitt kartregister.

– Det betyder att man alltid har skog med träd i alla storlekar och att man bara tar ut under 30 procent av träden var tionde år, säger Askia Sandberg, naturvårdsspecialist vid SCA och ansvarig för de områden där laven finns, och fortsätter:

– Att skogen var markerad som blädning tyder på att det fanns någon vag kännedom om dess värde även tidigare. Nu när den är färdiginventerad är området till stor del klassat som nyckelbiotop och vi har satt allt som frivillig avsättning för att kunna bevara trådbrosklaven. Lena hittade ju dessutom andra känsliga och sällsynta arter som rynkskinn och lappticka, så det här området ska vi vara rädda om. Det kan ju även bli tal om att föreslå området som naturreservat till länsstyrelsen, med det är en process som tar lång tid.

Foto: Lena Högberg

* Rödlistan är en lista över arter och deras hotstatus. Arter i listan bedöms som hotade (akut hotad, starkt hotad och sårbar) eller nära hotade. Den svenska rödlistan upprättas av SLU Artdatabanken.