Naturvårdsavverkning i lövrik skog gynnar fågelliv

  • Nyhet

Avverkningen utfördes under senhösten 2020 och området, som ligger mellan Navarn och Holmsjön i västra Medelpad, består av lövrik blandskog, där träden i snitt är kring 100 år gamla. Hela området omfattar ca 55 hektar, varav 35 hektar har åtgärdats och 20 hektar lämnats orört.

– Vi har avverkat ca 35 hektar i ett område som är en lövbränna, men där granen höll på att ta över. En lövbränna är ett skogsbestånd som har utvecklats naturligt efter en skogsbrand och därför har en högre andel lövskog än vad den omgivande barrskogen har. I det här området finns det gott om björk och asp, och enstaka sälgar, förklarar Emelie Westin, naturvårdsspecialist vid SCA.

Naturvårdsavverkning i lövrik skog

Det är främst gran som SCA har tagit bort, förutom i de delar där det finns fina naturvärden som är kopplade till gran eller lövträd i skuggade lägen, och som därför har lämnats orörda. SCA har även sparat alla tallar. Dessutom har man katat en del av tallarna för att skynda på deras åldrande. På så vis förbättras möjligheterna att nyskapa gamla träd och på sikt värdefull död ved. På några ytor har man lagt omkull träd för att skapa luckor med solbelyst lövved.

Mer sol och ljus

När granarna tas bort får lövträden möjlighet att växa sig stora, och skogen blir mer ljus och solig.

– Ökat lövinslag i barrskogsmiljöer främjar den biologiska mångfalden. Vi hoppas att våra åtgärder kommer att förändra fågelfaunan i området på sikt, säger Emelie och fortsätter:

– Nu får lövträden en chans att utvecklas och med tiden kommer vi att få grova träd här. Det kommer även att bli en naturlig föryngring av nya lövträd så att vi får en skog med träd i olika åldrar. Eftersom området härjades av stormarna Dagmar och Ivar finns här också en hel del död ved, vilket också gynnar den biologiska mångfalden.

Naturvårdsavverkning i lövrik skog

Viktigt för fågellivet

Den här typen av lövskog är en viktig miljö för många fåglar, konstaterar BirdLife Medelpad.

– Vi glada över att det återskapas lövträdsområden som ger de fåglar som trivs just i sådana biotoper möjlighet att få ett bra livsutrymme. Vid de fågelinventeringar som vi gjorde i området under våren 2019 och 2020 identifierade vi 90 olika individer av 26 arter. Bland annat noterades t ex lövsångare, kungsfågel, gärdsmyg, bofink och gransångare, säger Bengt Allberg vid BirdLife Medelpad.

– Vi hoppas och tror att SCAs åtgärder gynnar de fågelarter som trivs i en lövträdsdominerad skog, säger Peter Berglund vid BirdLife Medelpad. Det finns potential både för fler arter och fler individer av främst insektsätande småfågelarter och hackspettar. Vi tror att vi får se fler av några sångfåglar i familjen Sylvior, som svarthätta, trädgårdssångare och ärtsångare samt svartvit flugsnappare. Mindre hackspett och törnskata är andra arter med vikande trender som vi gärna vill hitta här i framtiden. Dessutom borde det troligen även dyka upp grönsångare, järnsparv och bergfink.

Orörd del i naturvårdsavverkning
En del av området lämnas helt orört.

Ny fågelinventering

BirdLife Medelpad kommer att göra en ny fågelinventering i området under 2021.

– Vi hoppas även kunna fortsätta inventera området efter 5-10 år. Det är nämligen på längre sikt som förändringarna kommer att bli mer påtagliga, säger Peter.

– Vi ser fram emot årets inventering för att få en indikation på om våra åtgärder ger resultat, säger Emelie. Och det vore ju bra att kunna göra nya inventeringar längre fram och på sås vis kunna följa området under en längre tid. Vi hoppas även kunna göra en insektsinventering under 2022 för att se vilka arter som trivs i lövskogen och bland de naturvärden som finns här.

Foto: Emelie Westin