Välinvesterade sågverk ökar skogens värde

  • Artikel

Två tredjedelar av skogsägarens intäkt kommer från sågverken och en konkurrenskraftig sågverksindustri utgör på många sätt motorn i skogsbruket. Därför har SCA under de senaste åren investerat närmare en miljard kronor i utvecklingen och effektiviseringen av sina sågverk. Allt för att hela tiden säkerställa ett maximerat värdet av varje stock.

SCA driver en av Europas mest effektiva sågverksindustrier och har en sammanlagd produktionskapacitet motsvarande en bit över två miljoner kubikmeter sågade trävaror varje år. Kontinuerliga förbättringar, effektiviseringar och investeringar har stärkt konkurrenskraften och bidragit till att större volymer sågade trävaror kan sättas på marknaden.

– Vi har i alla tider strävat efter att vara bäst och över generationer har vi successivt ökat vår förmåga att tillvarata skogens kraft. Det kommer vi fortsätta göra även framöver genom att hela tiden försöka driva på utvecklingen, investera i ny teknik och våga tänka nytt, säger Johan Olofsson, teknik- och verksamhetsutvecklingschef vid SCA Wood. 

Nytt träslag, flera träprodukter 

Ett tydligt exempel på den mentaliteten återfinns inte minst i Jämtland, vid Gällö sågverk, där SCA just nu uppdaterar såglinjen och genom en investering om ca 18 miljoner kronor i nya specialanpassade torkar skalar upp produktionen av trävaror gjorda av tallsorten contorta. Ett banbrytande projekt som på sikt kommer bidra till att öka värdet på företagets ca 300 000 hektar stora contorta-bestånd.  

– Genom att vi ökar  vår produktion av contorta-baserade träprodukter  ökar vi också den klimatnytta som skogen bidrar med och dess ekonomiska värde. Vi kommer med andra ord kunna skapa fler långlivade och kolinlagrande träprodukter som i sin tur kan användas för ett mer hållbart byggande, säger Johan. 

Stärkt värdekedja 

Parallellt med detta görs dessutom bara fem mil därifrån, vid företagets hyvleri i Stugun, en omfattande reinvestering. Genom att byta ut anläggningens maskiner, som varit i drift sedan 80-talet, mot ny toppmodern utrustning värd över 50 miljoner kronor är målet att både kunna öka produktionen, höja kvaliteten på det som produceras och ännu bättre möta upp den ökade efterfrågan som finns på klimatsmarta träprodukter.  

– Genom den kapacitetsökning som investeringen i Stuguns hyvleri medför kommer anläggningen, när den är uppdaterad och klar, kunna omhänderta och vidareförädla en större andel av det virke som sågas i Gällö, vilket i sin tur också stärker vår värdekedja lokalt i Jämtland, fortsätter Johan.  

Ökad digitalisering

Den största satsningen på sågverkssidan som gjorts inom SCA under de senaste åren är dock den vid Bollsta sågverk i Kramfors kommun. I denna anläggning har mer än 600 miljoner kronor investerats i ny toppmodern teknik och ett helt nytt justerverk. Något som ska bidra till ökad produktion och ökat utbyte och därmed höja värdet ur varje stock ytterligare. 

CT-skannern

Bild på CT-skannern vid timmersorteringen i Bollsta som röntgar alla stockar och möjliggör för sågverket att maximera värdet ur varje stock.

Foto: Torbjörn Bergkvist

​– Stockarna som vi sågar har ofta stått och växt i skogen mellan 70 till 100 år och att vi nu kan se rakt igenom dem med hjälp av avancerad röntgenteknik är en riktig game-changer. Det gör att vi redan innan vi sågar stocken kan avgöra vilken produkt den lämpar sig bäst för och inte längre behöver lämna någon aspekt av vår tillverkningsprocess åt slumpen, säger Johan.

I Bollsta kan alltså alla stockar redan idag, genom en så kallad CT-skanner, få ett unikt ID i samband med att de sorteras som baserar sig på såväl inre som yttre egenskaper. När det nya justerverket väl är klart kommer detta unikt fingeravtryck i sin tur göra det möjligt att också känna igen och följa upp stocken längre fram i produktionskedjan, även efter att den sönderdelats. En teknisk utveckling genom vilken man då, på en helt ny nivå, kommer kunna kontrollera att slutprodukten blir så bra som det är tänkt. Det vill säga att det sågade utbytet förblir så högt som möjligt genom hela kedjan, hela tiden.

– Med det nya justerverket på plats i Bollsta och all teknik i gång kommer vi få den unika möjligheten skapa en full digital representation av hela vårt flöde. Med hjälp av all den data de nya systemen skapar får vi nya möjligheter att optimera vår produktion och våra arbetssätt. Vi kommer med andra ord mycket enklare kunna avgöra exakt vilken stock som passar bäst för vilken typ av produkt och i slutänden får vi ut ett högre värde ur en mindre volym råvara. Något som i kombination med en ökad produktionskapacitet gör att vi kan skapa ännu mer klimatnytta, samtidigt som det ger oss en riktig konkurrensfördel, avslutar Johan.

Bild från det nya justerverket

Bild från övervåningen i det nya justerverket i Bollsta som nu håller på att trimmas in. Foto: ADC Media

 


Foto i topp: Bild på två robotar i början av flödet i det nya justerverket. Totalt kommer anläggningen att driftas av tre operatörer, vilket är möjligt tack vare en hög grad av automatik. Foto: Victor Ihre Persson

Text: Victor Ihre Persson