Uppförandekod

SCAs uppförandekod är kompassen som hjälper oss att omsätta våra värderingar i handling.

SCAs uppförandekod är ett ramverk för hur koncernens kärnvärden – ansvar, högklassighet och respekt – omsätts i praktisk handling. Uppförandekoden är koncernens främsta styrdokument inom hållbarhet och utgör tillsammans med SCAs hållbarhetspolicy grunden för koncernens hållbarhetsarbete. Koden är en policy och antas av styrelsen, som beskriver hur vi ska agera när det gäller affärsetik, hälsa och säkerhet, relationen till medarbetarna, respekt för mänskliga rättigheter, miljö och samhälle som varje medarbetare ska följa. Uppförandekoden antogs 2004 och baseras på FNs deklaration om mänskliga rättigheter, internationella arbetsorganisationen ILOs kärnkonventioner, OECDs riktlinjer för multinationella företag och FNs Global Compacts tio principer.

UN global compact logo

Arbetet för sunda affärsmetoder, goda arbetsvillkor och välmående miljö börjar med koden, men det slutar inte där. För att nå hela vägen analyserar vi risker, utbildar medarbetare och samarbetspartners, kontrollerar egna och leverantörers anläggningar.

Värdebaserad kultur är ett av fokusområdena inom SCAs hållbarhetsarbete och där kunskap och förståelse av uppförandekoden är ett mål. SCA har nolltolerans för all form av korruption och oetiska affärsmetoder. SCAs leverantörsstandard ska användas för att främja gemensamma värderingar och prioriteringar genom hela leverantörskedjan.

Uppföljning av implementering av koden sker inom SCAs samtliga enheter genom internkontroll och genom SCAs internrevision, som rapporterar direkt till styrelsens revisionsutskott.

Ansvaret för korruptionsfrågorna är delegerade för att få ett lokalt fokus. SCA har inrättat ett Compliance råd där SCAs personaldirektör, hållbarhetschef, chefsjurist samt vd ingår. Rådet övervakar implementering och efterlevnad av SCAs uppförandekod.

En levande kod

Alla medarbetare ska följa uppförandekoden. Den tjänar som ett riktmärke för hur enskilda individer och arbetsgrupper ska agera och fattar affärsbeslut eller ställs inför etiska dilemman. Koden utgör också en del av SCAs leveranstörsstandard som används för att främja gemensamma värderingar och prioriteringar genom hela leverantörskedjan. Alla anställda genomgår regelbunden utbildning i koden och SCA har utbildningsprogram om antikorruption och om efterlevnad av reglerna på konkurrensrättens område. SCA har också program inrättade för att motverka överträdelser av reglerna på konkurrensrättens område.

Misstänkt brott mot koden

Överträdelser mot Uppförandekoden kommer alltid att tas på största allvar inom SCA. Om du uppmärksammar handlingar som gör dig bekymrad eller som kanske utgör ett brott mot Uppförandekoden ska du anmäla detta, i första hand till närmaste chef. Du kan också vända dig till någon av den närmaste chefens överordnade, en HR-chef, bolagsjurist, fackförening eller fackföreningsrepresentant. Respektive verksamhet inom SCA har därutöver utsett särskilda funktioner för att oberoende och självständigt ta emot och hantera anmälningar. Din rapport kan lämnas både skriftligt och muntligt, vid ett fysiskt möte eller på annat sätt. Du finner mer information i policydokumentet nedan.

Du kan också anmäla helt anonymt via vårt visselblåsarsystem.