Mänskliga rättigheter

SCA ska vara ett trovärdigt och ansvarsfullt företag i allt vi gör.

Mänskliga rättigheter och allas lika värde är en viktig del i SCAs Uppförandekod, som ligger till grund för koncernens företagskultur och affärsrelationer. SCA tolererar inte barnarbete eller någon form av tvångsarbete i sina anläggningar eller i verksamheter som drivs av våra affärspartners. Koncernen följer strikt gällande nationell och internationell lagstiftning om minimiålder på alla platser där bolaget bedriver verksamhet. SCA värnar rättvisa arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, medarbetarnas fackliga rättigheter och rätt till kollektiva förhandlingar.

Alla kränkningar av de mänskliga rättigheterna tas på stort allvar och hanteras på samma sätt som andra misstänkta fall av överträdelse mot SCAs Uppförandekod. SCA har varit medlemmar i FNs Global Compact sedan 2008. 

Alla kränkningar av de mänskliga rättigheterna tas på stort allvar. Dessa rapporteras och hanteras på samma sätt som övriga fall av överträdelser av bolagets uppförandekod.