Vår roll i samhället

För att vara relevanta, idag och i framtiden, måste SCA utvecklas i samklang med det samhälle vi är en del av. För SCA är samhällets utmaningar en källa till innovation och utveckling av affärsmodeller och produkterbjudanden.

SCA för kontinuerlig dialog med olika intressenter om hur koncernen kan bidra till att samhället utvecklas på ett bra sätt. Det gäller exempelvis i möten och samtal med kommunrepresentanter, lokalbefolkning, renskötande samer och närboende kring SCAs anläggningar. Koncernen sponsrar det lokala föreningslivet, har regelbundna utbyten med rekryteringsföretag och arbetsförmedlingar och samarbetar på olika sätt med universitet och högskolor i norra Sverige.

Levande landsbygd

SCA bidrar till den lokala ekonomin i kommuner i norra Sverige där bolaget bedriver verksamhet. Av SCAs drygt 3 200 medarbetare är nästan alla anställda i norra Sverige. Förutom de direkta inbetalningarna i form av olika skatter, genererar SCA förutsättningar för att handel, servicetjänster och samhällsservice kan finnas kvar på mindre orter.

Sundsvall

SCAs skogsbruk skapar arbetstillfällen i glesbygd såväl direkt som indirekt. SCAs skogar, inte minst de skogsbilvägar SCA anlägger, bidrar till ekoturism, jakt och fiske. Tillsammans skapar dessa verksamheter möjligheter för människor att leva och verka i bland annat Norrlands inland.

Huvudkontor nära verksamheterna

Genom att SCA som börsnoterat bolag har valt att placera huvudkontoret i Sundsvall, nära verksamheterna, skapas nya arbetstillfällen och koncernen bidrar till att göra Sundsvall mer attraktiv som stad att bo och verka i. SCA har också lyckats rekrytera spetskompetenser till Sundsvall.

Närheten mellan SCAs forsknings- och utvecklingsenhet och Mittuniversitetet bidrar till flera intressanta forsknings- och innovationsprojekt i regionen och till att attrahera forskarkompetens till Sundsvall. SCA samarbetar tillsammans med IBM, Processum RISE och BizMaker i Forest Business Accelerator för utveckling av startups med skogliga affärsidéer.

Innovation för hållbar utveckling från år 2022

  • Stöd till föreningsliv och lokalt samhällsengagemang inom idrott, kultur och andra områden.
  • Möten med referensgrupper i SCAs mångfaldsparker för att utveckla parkernas skötselplaner.
  • Huvudpartner till Sveriges innovationsriksdag med Sundsvall som värdstad
  • Samarbete med universitet för att nyttja AI-teknik för ett säkrare underhåll med mål att minska olycks- och haveririsker.
  • Test och utvärdering av världens första eldrivna timmerbil i samarbete med Scania och Skogforsk¹).
  • Demonstration av världens första fjärrstyrda virkeslastare i ett projekt med stöd av Vinnova och deltagare från Volvo, Telia, Biometria, MiUN och Skogforsk.
  • Fortsatt utveckling av SCA Digital Forest Testsite, ett 50 000 ha stort skogsområde, som är laserscannat i olika upplösningar och som utgör en bas för utvecklingsprojekt inom exempelvis fjärranalys.
  • Maskin för skonsam återplantering av skogsplantor, ett projekt med stöd av Vinnova där Bracke Forest, KTH, LTU, Skogforsk deltar.
  • Stöd till nystartade företag som till exempel Tebrito – en producent av hållbart protein och gödsel genom insektsodling i restströmmar.

1) Projektet är en del av REEL, ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar. Initiativet som leds av CLOSER delfinansieras av programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) genom Vinnova och Energimyndigheten.