Dialog och samarbeten

Vi måste agera i samklang med det samhälle vi verkar i för att vara relevanta nu och i framtiden.

SCAs intressenter
SCAs intressenter.

För att förstå de behov och förväntningar som finns på oss som bolag för vi en levande och konstruktiv dialog med våra intressenter för att kontinuerligt förbättras, utveckla långvariga relationer och prioritera våra initiativ inom hållbarhetsområdet. Intressenternas viktigaste frågor under 2021 var EU:s lagstiftningspaket "Fit for 55", EU:s taxonomi samt skogsstrategin.

Viktiga frågor som rör skogen var dess roll i arbetet mot klimatförändringar, bevarandet av den biologiska mångfalden och skogsbruksmetoder.

Prioriterade områden

Slutsatsen från väsentlighetsanalysen som gjordes under år 2022 är att SCA bedöms ha störst påverkan inom följande områden: Hälsa och säkerhet, klimatnytta samt biologisk mångfald.

Väsentlighetsanalys