Vår värdekedja

SCA har en effektiv och integrerad värdekedja med ett miljöcertifierat skogsbruk och moderna produktionsanläggningar belägna i anslutning till skogsinnehavet. SCAs snabbt växande skog binder koldioxid, bolagets produkter bidrar till ett mer hållbart samhälle och den förnybara fibern kan ersätta produkter baserade på fossila råvaror.

Sågverk

Den värdefullaste delen av trädet förädlas i sågverken till trävaror. En del av dessa blir fönsterkomponenter, målad panel eller hyllor. Drygt hälften av stocken blir trävaror. Resten blir flis för massaproduktion eller spån som förädlas till pellets. Barken används för energiproduktion.

Bioenergi

Energiförsörjningen av SCAs anläggningar sker nästan uteslutande med bioenergi. Biprodukter används för produktion av värme och el. SCA producerar också energi för extern leverans – grön el, fjärrvärme, oförädlade och förädlade biobränslen – samt utvärderar möjligheter att producera biodrivmedel.

Massa- och pappersbruk

SCAs fiberindustri producerar kemisk och mekanisk massa, samt förpackningspapper. Massa- och pappersbruken försörjs med det virke från skogen som inte kan bli sågade trävaror och med sågverksflis. Bark används för energiproduktion. Värme återvinns och ånga används för elproduktion. Biprodukter som tallolja och terpentin vidareförädlas till biodrivmedel och kemikalier. Ett sulfatmassabruk producerar förutom massa, stora mängder förnybar energi.

Vindkraft

SCAs 2,6 miljoner hektar skog rymmer ett stort antal goda vindlägen. SCA förbereder vindkraftsprojekt och arrenderar ut marken till kraftproducenter och gröna investerare, som producerar och säljer grön el.

Effektiv resursanvändning

SCA har byggt ett industriellt ekosystem som skapar högsta möjliga värde i, ur och av skogen genom förnybara produkter och en resurseffektiv värdekedja.

För dig som vill förändra

Hela trädet används