Råvara och virkesförbrukning

SCAs källor till träråvara är en balans mellan inköp från andra skogsägare, import och skogsråvara från SCAs egen skog.

Varifrån kommer vår vedråvara idag och framåt?

  • Vår vedråvara kommer till 50 procent från vår egen skog. Resterande mängd köper vi från privata skogsägare och andra skogsbolag. Dessutom importerar vi även en mindre mängd vedråvara, främst från Baltikum. Läs mer om Råvarukällor.
  • Vårt behov av råvara ökar, bland annat till följd av utbyggnaden av vår massafabrik i Östrand och utbyggnaden av Obbola kraftlinerbruk. All vedråvara som vi använder kommer från ansvarsfullt brukade skogar. Läs mer om Råvarukällor.

Hur mycket vedråvara förbrukar vi?

  • SCA använder idag cirka 10 miljoner m3fub skogsråvara som omvandlas till produkter. Behovet kommer att öka till cirka 12,5 miljoner m3fub när massaproduktionen på Östrand når full kapacitet. Läs mer om Råvarukällor.

  • Vi tar vara på hela trädet. Cirka 70 procent av råvaran från trädet omvandlas till trävaror, papper och massa. Cirka 30 procent omvandlas till energi och produkter som pellets och tallolja. Läs mer om Effektiv resursanvändning.

Vad ställer vi för krav på inköpt vedråvara?

  • SCA arbetar för att maximera andelen vedråvara som kommer från FSC® eller PEFC™-certifierade skogar. All inköpt råvara ska minst uppfylla FSCs standard för Controlled Wood. Läs mer om Skogscertifiering.

  • Vi avstår aktivt från handel med råvara som avverkats olagligt. Vi handlar inte heller med råvara från skogar där avverkning sker i strid med traditionell sedvanerätt, mänskliga rättigheter eller från skogar med höga bevarandevärden/nyckelbiotoper. Vi har tydliga riktlinjer för råvaruanskaffning. Läs mer om Certifierade skogar.

Så sköts våra skogar

  • För att sköta våra skogar på bästa sätt använder vi oss av olika åtgärder. Följ skogsbrukets  kretslopp och lär dig mer om  hur vi arbetar med slutavverkning, markberedning och plantering till röjning, gallring och slutavverkning igen. Läs om skogsbrukets kretslopp här.