Klimat

Att begränsa den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. Som skogsbolag vill vi bidra och vara en del av lösningen. SCAs klimatmodell har varit föremål för granskning och har även används av andra svenska skogsföretag. Den har tillämpats inom branschen i både Sverige och Europa.

Vad är skogsbrukets och skogsindustrins roll i omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle?

Värdekedjan skogsbruk – skogsindustri – skogsprodukter kan i betydande utsträckning bidra till denna omställning. Genom ett aktivt skogsbruk upprätthålls en hög tillväxt och produktion av värdefullt virke i våra skogar, d v s inbindningen av koldioxid hålls på en hög nivå. Skogarna ger förnybar råvara till tillverkningen av produkter som ersätter sådana med en högre belastning på klimatet – trä i stället för betong och aluminium, papper i stället för plast, biobränslen i stället för fossila bränslen. På så sätt kan det fossila kolet hållas kvar i marken.

Hur beräknar SCA klimatnyttan från sitt skogsbruk? Har beräkningarna verifierats av någon extern part eller finns det någon gemensam branschstandard?

Med stöd av ledande forskare på området har SCA utvecklat en modell för att beräkna vilken effekt företagets verksamhet har på klimatet. Modellen innefattar nettobindningen av kol i bolagets skogar, de samlade emissionerna av fossil koldioxid genom hela bolagets verksamhet och den substitutionseffekt som bolagets produkter ger upphov till. År 2020 uppgick denna klimatnytta till 9,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter, motsvarande utsläppen från Sveriges samtliga personbilar.

SCAs klimatmodell har varit föremål för granskning och används av andra svenska skogsföretag, och har tillämpats på hela branschen i Sverige och Europa. Läs mer om vår klimatmodell här.

Hur arbetar SCA mot en fossilfri verksamhet?

SCA har som mål att hela värdekedjan ska bli fossilfri. Ett delmål är att reducera värdekedjans fossila utsläpp med 50 procent från år 2019 till år 2030, vilket är i linje med att nå Parisavtalets 1,5 gradersmål. Genom systematiskt arbete, effektiviseringar och övergång till biobränslen har utsläppen från de egna industrierna halverats sedan år 2010 och industriprocesserna är idag 95 procent fossilfria. Utsläppen av växthusgaser i hela värdekedjan minskade under året med 5 procent och uppgick till 0,72 (0,86) miljoner ton CO2.

SCA arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan. Det sker på olika sätt: dels genom att minska de fossila utsläppen i värdekedjan, dels öka skogens upptag av CO2 från atmosfären, samt genom bolagets produkter som är förnybara och ersätter fossila alternativ. SCA bidrar också till andras omställning till fossilfrihet genom att möjliggöra tillgång till förnybar energi i olika former.

SCAs mål är att öka klimatnyttan från 10 till 15 miljoner ton CO2 från år 2019 till år 2030. Det ska ske genom nettotillväxt i SCAs egna skogar som binder CO2 och genom att minska de fossila utsläppen i värdekedjan med 50 procent till år 2030 samt genom att öka volymen förnybara produkter och att genom innovation utveckla produkter med större klimatnytta.
 
Bolagets totala klimatnytta beräknas enligt den modell som SCA publicerade år 2019 och omfattar tre komponenter:

  1. Den egna skogens upptag, där 1 m3sk i nettotillväxt motsvarar ett upptag om 1,375 ton/m3sk CO2 från atmosfären och är samma faktor som används för Sveriges nationella rapportering
  2. De fossila utsläppen i värdekedjan, det vill säga från skogsbruket till kundens grind. Utsläppen beräknas enligt GHG-protokollet och omfattar scope 1, 2 och 3
  3. Den klimatnytta som uppstår då SCAs produkter ersätter fossila material och motsvarande mängd fossilt kol kan stanna kvar under jord, benämns substitutionseffekt