Certifiering och reglering

Certifiering är ett värdefullt verktyg för hållbarhetsarbete. Certifiering är ett mått på att vi uppfyller krav, som granskas av en oberoende part. Vi sätter också egna mål som följs upp.

Vad är SCAs syn på certifieringar som exempelvis FSC eller PEFC? På vilket sätt är dessa bra definitioner av ett hållbart skogsbruk?

Certifiering är ett värdefullt verktyg för hållbarhetsarbete och förtroende på flera sätt. Själva certifieringsprocessen är inkluderande och ger en plattform för dialog mellan olika intressenterna om vad som kännetecknar ansvarsfullt och hållbart skogsbruk. Den standard som utvecklas genom denna dialog ger sedan en referens och mätbara kriterier på att skogsbruket möter dessa anspråk genom en oberoende och transparent certifiering. Läs mer om skogscertifiering.

Hur säkerställs att vi lever upp till de krav som ställs på FSC-certifierad skog?

SCA har ambitionen att bedriva ett uthålligt och ansvarsfullt skogsbruk. Certifiering är ett mått på att vi uppfyller denna ambition, men vi sätter också egna mål och följer upp dessa. Exempel på områden där vi sätter mål och följer upp är hänsyn till vatten och undvikande av markskador, hänsyn till fornminnen, föryngringskvalitet och villkor och ersättning för skogsvårdspersonal.

EU-reglering

Kolspårsavtryck och GHG intensitet