Avverkning och bruksmetoder

SCA avverkar runt en procent av skogsarealen varje år. För oss är det viktigt att använda skogen på ett uthålligt sätt och ha en hållbar avverkningsnivå.

Hur mycket avverkas i Sverige på ett år? Det pratas mycket om att avverkningen är högre än tillväxten, stämmer det?

Nej, det stämmer inte – det avverkas mindre än vad skogen växer i Sverige. Mängden träd har faktiskt ökat ända sedan 1920-talet, och vi får mer skog i Sverige för varje år som går. Så även om avverkningarna har ökat genom åren är tillväxten ändå högre än avverkningsnivån.

Varje år växer Sveriges skogar med cirka 122 miljoner skogskubikmeter per år. Av tillväxten avverkar vi ungefär 92 miljoner skogskubikmeter och cirka 16 miljoner skogskubikmeter dör av naturliga orsaker. Det innebär alltså en ökning med ca 14 miljoner skogskubikmeter varje år. Siffrorna avser medelvärden de senaste åren, och kommer från SLU Riksskogstaxeringen och Skogsstyrelsen.

I faktiska siffror har Sverige dubbelt så mycket skog, eller biomassa som man brukar säga, i dag jämfört med vad vi hade för 100 år sedan. När Riksskogstaxeringen genomfördes första gången 1923 fanns det ungefär 1,7 miljarder skogskubikmeter och i dag har vi 3,6 miljarder skogskubikmeter. Under samma period har vi avverkat cirka 6,6 miljarder skogskubikmeter, enligt tillgänglig statistik. Jämfört med 1923 har vi under 100 år alltså avverkat nära fyra gånger så mycket skog som fanns då, samtidigt som virkesförrådet har fördubblats.

Hur ser SCAs avverkningsplanering ut?

Uthållig avverkningsnivå

 • Det är viktigt för oss att använda skogen på ett hållbart och långsiktigt sätt och med hänsyn till andra värden och intressenter.
 • Vi har en hållbar avverkningsnivå för våra skogar. Det säkerställer att vi inte överavverkar i våra skogar. Den hållbara avverkningsnivån baseras på data från vår skogsinventeringar och har ett 100-årsperspektiv. Under 2019 genomfördes vår tionde skogsinventering.
 • Genom ett ansvarsfullt skogsbruk har skogsbeståndet ökat med 50 procent sedan 1950 samtidigt som avverkningsnivån har kunnat fördubblas.

Avverkningsplan

 • Avverkningsplaneringen är en långsiktig process där möjlig avverkningsvolym bestäms utifrån den hållbara avverkningsnivån och skogens ålder.
 • En grov avverkningsplan tas fram med ett perspektiv på tio år för att göra det möjligt att planera för byggandet av skogsbilvägar.
 • Avverkningsplaneringen förfinas ju närmare avverkningstidpunkten kommer. Denna fas omfattar cirka tre år och innehåller bland annat naturvärdesinventeringar i skogen och samråd med samebyar.
 • Alla avverkningsobjekt över 0,5 ha anmäls till Skogsstyrelsen. Avverkningsanmälningarna kan ses på deras hemsida. Läs mer här.
 • Exakt tidpunkt för avverkning av ett specifikt objekt kan påverkas av väderförhållanden, till exempel hur lång vintern är, regnmängd, risk för bränder och stormar.

Vi återplanterar efter att vi avverkat – varje träd ersätts med minst två nya

 • Vi levererade 103,5 miljoner skogsplantor under 2020, både till våra egna skogar och till privata skogsägare för att ersätta träd som avverkas. Totalt planteras 380 miljoner träd i Sverige varje år. Läs mer här.
 • Vi har världens största skogsplantskola med en kapacitet att producera över 100 miljoner skogsplantor varje år. Vår plantproduktion räcker till drygt 50 000 hektar eller en yta lika stor som 100 000 fotbollsplaner. 

Hur stor andel av SCAs avverkning sker med trakthyggesbruk i dag?

Slutavverkning sker till ungefär 96 procent som trakthyggesbruk med god naturhänsyn. På den areal som är föremål för avverkning undantas ungefär 13-14 procent av arealen i form av hänsyn av olika slag – trädgrupper, kantzoner m.m. 8 procent av SCA:s produktiva skogsmark är undantagen från skogsbruk i syfte att bevara och skapa en variation av livsmiljöer för känsliga djur- och växtarter. 5 procent av SCAs produktiva skogsmark brukas i syfte att öka variationen av livsmiljöer, till exempel i form av naturvårdsbränningar. Medelarealen för en avverkning har sjunkit med drygt två hektar mellan 2010 och 2021 och är nu strax under 8 hektar.

Hur ser SCA på hyggesfritt skogsbruk kontra hyggesfria metoder?

Hyggesfria brukningsformer och kontinuitetsskogsbruk kan vara ett utmärkt sätt att till­godose behov av andra värden än effektiv virkesförsörjning, till exempel biologisk mångfald, hänsyn till rennäring eller hänsyn till upplevelsevärden. De är dock inte lämpliga i alla typer av skogar och innebär alltid en ökad kostnad och minskad tillväxt.

Hur stor andel hyggen med en sammanhängande yta större än 20 hektar har SCA?

Ett genomsnittligt hygge är knappt 8 hektar. 92 procent av SCA:s hyggen är mindre än 20 hektar. Det kan finnas olika skäl till att ett hygge ibland är större än 20 hektar, till exempel när ett vind- eller insektsskadat bestånd ska avvecklas. Dock förekommer det också att det naturliga skogsbeståndet i ett landskap är större än 20 hektar och därför bör skötas som en helhet. Normalt är hyggen väsentligt mindre och rymmer inslag av skog som trädgrupper eller kantzoner kring bäckar. Över hela arealen lämnas levande och döda träd av naturhänsyn.

Innehåller SCAs avverkningsplaner för kommande år hyggesfria metoder som exempelvis blädning eller plockhuggning? I så fall hur stor andel och hur planerar SCA att andelen kommer förändras över tid?

De ungefär fyra procent av vår produktiva skogsmark som brukas med alternativa metoder, brukas i hög grad med hyggesfria metoder som blädning eller plockhuggning. Vi arbetar med ett program för att öka precisionen i vårt arbete med att bevara och nyskapa livsmiljöer för känsliga djur- och växtarter. Vi kommer att använda aktiva åtgärder i ökad omfattning, som alternativa skogsbruksmetoder, i detta syfte.

Var finns våra skogar?

 • Vi har ett kartverktyg där du kan se hela vårt markinnehav i Sverige. Här finns våra mångfaldsparker, våra frivilligt avsatta skogar och områden som sköts med alternativa metoder markerade. Hitta din egen pärla i skogen!