Angående avverkning i Arjeplogs kommun

Avverkningen vid Askeberget, Arjeplog, grundar sig i ett olyckligt missförstånd där en flyttad gränsdragning för en tänkt reservatsbildning uppmärksammades för sent. Den gränsdragning som gjorts i ursprungligt förslag för reservat flyttades utan att SCA uppmärksammade detta vilket innebar att SCA utförde avverkningen i enlighet med de gränser som först kommunicerats, något som SCA beklagar.

SCAs avverkningar ska alltid ske med stor hänsyn till människor och miljö och det ställer höga krav på rutiner och arbetssätt för att fånga upp förändrade omständigheter vid avverkningar. Det är ett arbete som kontinuerligt utvecklas för att minska risker för att felaktigheter görs i framtiden.

I det aktuella ärendet ingicks avtal med privat markägare om avverkning rörande en större yta och i den processen identifierades ett område med skyddsvärd mark som undantogs från avverkning.

Efter en konstruktiv dialog med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket gjorde SCA bedömningen att det gick att genomföra avverkningar på den yta på det aktuella området som inte ansågs vara skyddsvärd. Samråd genomfördes även med företrädare för den aktuella samebyn rörande påverkan på renbete och även i den dialogen beslutades att avverkningen kunde ske.

I ett senare skede påbörjade markägare och Länsstyrelse en process för att inkludera delar av den avverkningsbeslutade marken i en process för att bilda ett reservat. I samband med detta flyttades gränsdragningen för det skyddade området in i det markområde som var tänkt för avverkning.

Detta uppmärksammades för sent och arbetet påbörjades i enlighet med vad som tidigare beslutats. Det fick till följd att delar av avverkningen skedde på fel sida av den nya gränsdragningen.

I samråd med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket beslutades att det felaktigt avverkade virket skulle lämnas kvar i skogen som en död ved som en åtgärd kopplat till de arter som gynnas av förekomst av död ved.

Även om avverkningen inte inträffade på mark av nyckelbiotopskvalitet och det vid tillfället för händelsen inte fanns något beslut om att bilda reservat så ser SCA allvarligt på det inträffade och kommer att se över och utveckla rutiner för att undvika att något liknande inte ska inträffa i framtiden.