Klimatnytta i hela värdekedjan

SCA är ledande i kampen mot klimatförändringarna. Vi är Europas största privata skogsägare och 2,7 miljoner hektar skog bidrar till att binda stora mängder koldioxid. Vi är därför en viktig spelare att räkna med när det gäller klimatnytta.

SCAs produkter, förpackningspapper, pappersmassa, sågade trävaror, biodrivmedel och vindkraft är alla goda exempel på hur SCA på ett aktivt sätt bidrar till en nödvändig omställning till ett fossilfritt och hållbart samhälle.

Skogen bidrar på flera sätt i detta arbete. Växande träd binder koldioxid ur luften – ju bättre de växer, desto mer koldioxid binder de. När träden är mogna, så skördas de och blir till produkter och bränslen som ersätter sådana som är baserade på ändliga och fossila råvaror. Där de skördade träden stått planteras nya förädlade plantor som växer upp och blir till nya träd. År 2022 bidrog SCA med en klimatnytta om 10,1 miljoner ton koldioxid. Det är ett viktigt bidrag i det globala arbetet att motverka de negativa klimatförändringarna.

Till detta kommer vindkraften. Av historiska skäl har SCA skog i höjdlägena mellan Norrlands älvdalar och därmed mycket goda vindlägen. Förnybar el är en avgörande resurs när samhället på alla områden ska ställa om till en mer hållbar framtid.

Skogens alla värden

Vi vårdar och sköter skogen så att dess bidrag till en hållbar framtid successivt ökar. Vi genererar samtidigt tusentals arbetstillfällen i norra Sverige, bidrar på ett påtagligt sätt till en positiv handelsbalans, vårdar skogens alla övriga värden, dess biologiska mångfald, de upplevelser skogen ger och skogen som bas för andra näringar.

SCAs hållbarhetsplattform för hållbar utveckling

Läs mer om hållbarhetsplattformen

Hållbarhetsnyheter

Hållbara värden

En välskött brukad skog ger det bästa bidraget i klimatarbetet.

Läs mer om vår klimatnytta
 • 10,1miljoner ton koldioxid

  SCAs årliga klimatnytta
 • 11,4TWh

  Årlig produktion av biobränslen
 • 100%

  Spårbarhetscertifierad vedråvara
 • 11TWh

  Vindkraft år 2025
Läs mer om vår klimatnytta

Skogsindustrins framtidsagenda

SCA är en av 220 medlemsföretag som genom Skogsindustrierna formulerat löften till år 2040 inom tre områden: Klimat, cirkularitet och biologisk mångfald. Tillsammans formar vi framtiden.

Ökad klimatnytta

Det cirkulära samhället

Biologisk mångfald

Läs mer på Skogsindustriernas hemsida

Hela trädet används

Vår värdekedja

Vi värnar biologisk mångfald

Certifikat och rapporter