Mångfaldsparkerna är områden som präglas av större mångfald än skogslandskapet i övrigt. Med parkerna fortsätter vi att utveckla skogsbruket mot ännu större hållbarhet ur alla aspekter.

Vi har fem parker, en i varje landskap i norra Sverige. Parkerna är större landskapsavsnitt på flera hundra hektar där minst halva skogsmarksarealen ska avsättas eller skötas för att gynna natur- och kulturvärden. I parkerna använder vi en mångfald av åtgärder och skötselmetoder, för att både förstärka värden som redan finns och skapa nya. Vi lyfter även fram kulturhistoriska och rekreativa värden.

Hänsyn till natur- och kulturvärden är en viktig del av alla de åtgärder som vi utför i vårt skogsbruk. Hänsyn kan se olika ut, från att vi sparar enskilda träd till att avsätta stora områden eller naturvårdsbränna skog. I dag är det ett problem för en del arter som lever i skogen satt deras livsmiljöer är för utspridda i landskapet, vilket gör det svårt för dem att sprida och förflytta sig mellan områden. Dessutom är ytan på de enskilda områdena ofta liten. Med våra mångfaldsparker kan vi motverka detta problem. Flera av våra parker ligger i anslutning till naturreservat, vilket ytterligare förstärker naturvärdena.

Vår förhoppning är att mångfaldsparkerna ska ge dig som besökare intressanta och fina upplevelser samtidigt som vi får erfarenheter som vi tar med oss till vår skogsverksamhet utanför parkerna.

Våra parker

Peltovaara i Norrbotten
Tjäderberget i Västerbotten
Sörgraninge i Ångermanland
Njurundakusten i Medelpad
Märlingsberget i Jämtland

Peltovaara mångfadlspark Aborrträsk

Peltovaara i Norrbotten

Parken har gott om gamla skogar liksom löv- och sumpskogar. Här finns spännande kulturvärden kopplade till såväl den samiska kulturen som till den tidiga turismen i området.

Läs mer

Tjäderberget mångfaldspark

Tjäderberget i Västerbotten

TParken är bitvis ganska kuperad med fyra stora höjder. Området har fina lövskogar, olikåldriga tallskogar och en del sump- och bäckskogar. Här finns flera sjöar liksom rester av en boplats och en gammal tjärdal.

Läs mer

Sörgraninge mångfaldspark

Sörgraninge i Ångermanland

Parken har markerade bergsmassiv, många myrar och sjöar. Här finns bördig bäckskog, hänglavsrik barrblandskog på hög höjd, brandpräglad tallskog, och lövrik naturskog. Parken har flera lämningar från svunna tider som till exempel fångstgropar.

Läs mer

Njurundakustens mångfaldspark

Njurundakusten i Medelpad

Parken präglas till stor del av en lång oexploaterad kuststräcka med flacka klippor, block och klappersten. Här finns sötvattensmiljöer, laguner, blomsterrika strandängar, tallskog, våtmarker och alkärr. Parken har flera spännande utflyktsmål, bland annat Galtströms järnbruk och Lörudden fiskeläge.

Läs mer

Märlingsberget. Klunsen mot Sidsjön.

Märlingsberget i Jämtland

Parken har fina tallskogar och flera stora orörda områden. Terrängen är bitvis kuperad och det finns flera små tjärnar, myrar och bäckar. Det finns gott om vandringsstigar, vackra utsiktspunkter och spår efter de människor som en gång brukade skogen.

Läs mer