Ett högt priorierat miljömål i SCAs skogsbruk är att bevara den biologiska mångfalden.

Vi arbetar systematiskt för att identifiera skog med höga miljövärden och på eget initiativ och egen bekostnad undanta den från skogsbruk, för att ge livsrum åt känsliga djur- och växtarter. Åtta procent av SCAs produktiva skogsmark är undantagen från skogsbruk på detta sätt och ytterligare tre procent brukas med metoder som syftar till att bevara eller förstärka skogens miljövärden.

Utöver detta tar SCA miljöhänsyn i alla skogsbruksåtgärder. I samband med avverkning lämnades 2018 tolv procent av berörd produktiv skogsareal för att bevara livsrum för djur och växter och för att underlätta övergången från en skogsgeneration till nästa.

Sammantaget får ett träd av fem på SCAs produktiva skogsmark dö en naturlig död och bli en del av skogens naturliga processer.

Hänsyn tas för både klimat och natur

Denna naturhänsyn minskar naturligtvis SCAs möjligheter att avverka skog och tillverka produkter med lågt kolspår.

SCA har som mål att bevara skogens biologiska mångfald och vidtar en lång rad åtgärder för att nå detta mål. De processer som påverkar mångfalden är komplexa och sträcker sig över lång tid. Det finns inget enkelt sätt att avgöra när man gjort tillräckligt och målet är uppnått.

I stället blir det en avvägning där olika vällovliga ambitioner måste vägas mot varandra. Vi utvärderar hela tiden effekten av våra åtgärder och följer den forskning som sker på området. Vi vill ta så effektiv hänsyn till skogens växter och djur som möjligt för att samtidigt kunna producera så mycket som möjligt av produkter som kan hjälpa oss att motverka negativa klimatförändringar.