SCA-koncernens finansverksamhet är centraliserad för att tillvarata stordriftsfördelar och synergieffekter samt för att minimera hanteringsrisker.

Den centrala finansfunktionen svarar för koncernens lånefinansiering, likviditetshantering, valuta- och ränteriskhantering samt fungerar som internbank för koncernbolagens finansiella transaktioner. Utöver att tillse att SCA-koncernen har en betryggande finansiering utförs finansiella transaktioner i syfte att hantera koncernens finansiella risker.

SCAs finansiella rapporter

Finansiering och låneprogram

SCAs finansiering sker genom långfristiga kreditlöften från bankgruppen, bilaterala lån från Europeiska Investeringsbanken, Nordiska Investeringsbanken, Svensk Exportkredit, samt genom publika låneprogram. Samtliga finansiella transaktioner utförs under bestämda riskmandat och limiter beslutade i styrelsen.

SCA har en syndikerad bankfacilitet, enligt nedan.

Långfristiga lånelöften

  Facilitet 
Lånebelopp: 5 miljarder SEK
Låntagare: Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)
Typ: Revolving Credit Facility
Förfall: 2024 (med två förlängningsoptioner om vardera 1 år)
Deltagande banker: Danske Bank, SEB, SHB, Swedbank

Upplåningsprogram

En del av SCAs finansiering sker genom utgivande av företagscertifikat och obligationer under följande publika program.

Grundprospekt Medium Term Note SCA 2019 

Grundprospekt Medium Term Note SCA 2018

Slutliga villkor MTN 101

Slutliga villkor MTN 102

Slutliga villkor MTN 103

Informationsbroschyr Företagscertifikatsprogram

Typ: MTN (Medium Term Note)
Emittent: Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)
Programbelopp: 8 miljarder SEK
Arrangör: SHB
Emissionsinstitut: Danske Bank, SEB, SHB, Swedbank
Issuing and Paying Agent: SHB

Typ: Företagscertifikat Sverige
Emittent: Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)
Programbelopp: 5 miljarder SEK
Arrangör: SHB
Emissionsinstitut: Danske Bank, SEB, SHB, Swedbank
Issuing and Paying Agent: SHB

Noterade MTN-emissioner, sorterade efter förfallodag

Lånenummer Nominellt belopp
(MSEK)
Räntekonstrukion Emissionsdag Förfallodag ISIN-kod
101 650 Fast ränta  2018-05-14 2021-05-24 SE0011062843
102  550  Rörlig ränta (FRN)   2018-05-14 2021-05-24 SE0011062850
103
1 000 Rörlig ränta (FRN) 2018-11-26 2020-11-26 SE0011425933