SCA-koncernens finansverksamhet är centraliserad för att tillvarata stordriftsfördelar och synergieffekter samt för att minimera hanteringsrisker.

Den centrala finansfunktionen svarar för koncernens lånefinansiering, likviditetshantering, valuta- och ränteriskhantering samt fungerar som internbank för koncernbolagens finansiella transaktioner. Utöver att tillse att SCA-koncernen har en betryggande finansiering utförs finansiella transaktioner i syfte att hantera koncernens finansiella risker.

SCAs finansiella rapporter

Finansiering och låneprogram

SCAs finansiering sker genom långfristiga kreditlöften från bankgruppen, bilaterala lån från Europeiska Investeringsbanken, Nordiska Investeringsbanken, Svensk Exportkredit, affärsbanker samt genom publika låneprogram. Samtliga finansiella transaktioner utförs under bestämda riskmandat och limiter beslutade i styrelsen.

För att säkerställa god tillgång till finansiering till attraktiva villkor, har SCA en uttalad målsättning att upprätthålla en så kallad ”investment grade rating”. SCAs policy är att inte medge klausuler som ger långivarna möjlighet att säga upp lån eller justera räntan som en direkt följd av förändringar av SCAs finansiella nyckeltal. SCAs aktuella skuldsammansättning, förfallostruktur, ramar och limiter framgår av följande sammanställning, SCAs skuld 2021-03-31.

SCAs policy är att inte medge klausuler som ger långivarna möjlighet att säga upp lån eller justera räntan som en direkt följd av förändringar av SCAs finansiella nyckeltal. SCAs aktuella skuldsammansättning, förfallostruktur, ramar och limiter framgår av följande sammanställning, SCAs skuld 2021-06-30.

Hållbar finansiering

SCAs finansieringsaktiviteter är till stor utsträckning länkade eller baserade på SCAs hållbarhetsarbete och utvecklingen till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle. Till dags dato innehåller SCAs finansiering ett antal bilaterala lån baserade på SCAs hållbara investeringar eller tillgångar, och numera är också kreditfaciliteterna länkade till några av koncernens hållbarhetsmål.  Under våren 2021 etablerade SCA ett grönt ramverk för obligationsfinansiering med syftet att diversifiera möjligheterna till grön finansiering. Ramverket har granskats av oberoende part Cicero Shades of Green och har där erhållit högsta möjliga ranking ”Dark Green”. Nedan återfinns länkar till ramverket, utlåtandet från Cicero (2nd party opinion), samt ytterligare information om SCAs hållbarhetsplattform och tillhörande mål.

SCA Green Bond Framework

SCA Green Bond Second Opinion

Mer om hållbarhet inom SCA

Bankkreditfaciliteter

SCA har två syndikerade kreditlöften: 5 000 MSEK med förfall 2026 och 2 000 MSEK med förfall 2025. Båda dessa faciliteter är, sedan december 2020, kopplade till SCAs hållbarbetsmål.

Upplåningsprogram

En del av SCAs finansiering sker genom utgivande av företagscertifikat och obligationer under följande publika program.

Grundprospekt Medium Term Note SCA 2021

Grundprospekt Medium Term Note SCA 2020

Tilläggsprospekt 2020-09-11 (sv)

Slutliga villkor MTN 104

Slutliga villkor MTN 105

Slutliga villkor MTN 106

Slutliga villkor MTN 107 Grön

Slutliga villkor MTN 108 Grön

Informationsbroschyr Företagscertifikatsprogram

Typ: MTN (Medium Term Note)
Emittent: Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)
Programbelopp: 8 miljarder SEK
Arrangör: SHB
Emissionsinstitut: Danske Bank, SEB, SHB, Swedbank
Issuing and Paying Agent: SHB

Typ: Företagscertifikat Sverige
Emittent: Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)
Programbelopp: 5 miljarder SEK
Arrangör: SHB
Emissionsinstitut: Danske Bank, SEB, SHB, Swedbank
Issuing and Paying Agent: SHB

Noterade MTN-emissioner, sorterade efter förfallodag

Lånenummer Nominellt belopp
(MSEK)
Räntekonstrukion Emissionsdag Förfallodag ISIN-kod
104
300 Fast ränta  2020-09-23 2025-09-25 SE0013882560
105 1 000 Rörlig ränta (FRN)  2020-09-23 2025-09-23 SE0013882578
106 1 200 Fast ränta  2020-09-23 2027-09-23 SE0013882586
107 Grön 1 100 Rörlig ränta (FRN)  2021-06-14 2028-06-21 SE0013102373
108 Grön 400 Fast ränta  2021-06-17 2028-06-21 SE0013102381