I augusti 2016 meddelade SCA att bolaget skulle initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA koncernen i två noterade bolag; ett för hygienverksamheten och ett för skogsindustriverksamheten. Den 23 februari 2017 beslutade SCAs styrelse att föreslå SCAs årsstämma den 5 april 2017 att besluta om att genom utdelning, utöver kontantutdelning på 6,00 SEK per aktie, dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget SCA Hygiene AB till aktieägarna i SCA. Närmare information till SCAs aktieägare avseende förslaget till utdelning av SCA Hygiene AB, i form av en informationsbroschyr, publiceras idag på bolagets hemsida www.sca.com och kommer inom kort distribueras till samtliga aktieägare. 

Pressmeddelande:

SCA grundades 1929 som ett skogsindustribolag med verksamhet i Sverige. Under åren har bolaget expanderat till andra verksamhetsområden (produktion av pappersprodukter, personliga hygienprodukter, mjukpapper för konsumenter, mjukpapper för storförbrukare och förpackningar) samt expanderat geografiskt. SCA har utvecklats till att idag vara ett ledande globalt hygien- och skogsindustribolag, där hygienverksamheten svarade för cirka 86 procent och skogsindustriverksamheten för cirka 14 procent av koncernens nettoomsättning 2016. 

I augusti 2016 meddelade SCA att bolaget skulle initiera ett arbete för att kunna föreslå årsstämman 2017 att besluta om att dela SCA-koncernen i två noterade bolag; ett för hygienverksamheten och ett för skogsindustriverksamheten. En uppdelning av koncernen och utdelning samt notering av aktierna i det dotterbolag som idag bedriver hygienverksamheten bedöms öka fokus, kundnytta, utvecklingsmöjligheter samt möjligheten för respektive bolag att framgångsrikt kunna realisera sina strategier under ledning av separata, engagerade ledningsgrupper, skilda styrelser och med oberoende tillgång till kapital. Detta bedöms långsiktigt öka värdet för SCAs aktieägare. Dessutom har synergierna mellan verksamheterna minskat över tid och är idag begränsade. En utvärdering har gjorts av olika metoder och strukturella alternativ för att genomföra en fullständig uppdelning av de båda verksamheterna i två självständiga bolag.

Mot denna bakgrund har SCAs styrelse föreslagit att SCAs årsstämma den 5 april 2017 fattar beslut om att genom utdelning, utöver kontantutdelning på 6,00 SEK per aktie, dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget SCA Hygiene AB till aktieägarna i SCA. Bolaget planerar att verkställa utdelningsbeslutet vid lämplig tidpunkt efter att beslut fattats av årsstämman och noteringsprocessen är slutförd, dock senast under andra halvåret 2017. Efter utdelningen kommer den tidigare SCA-koncernen att vara uppdelad i två från varandra fristående noterade bolag. Det ena kommer att vara ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som inkluderar SCAs nuvarande affärsområden Personliga hygienprodukter och Mjukpapper. Det andra kommer att vara ett effektivt och välinvesterat skogsindustribolag som inkluderar all skogsmark som idag ägs av SCA-koncernen och den skogsindustriella verksamheten.

Finansiell information för SCA Hygiene AB (”Hygien”) i sammandrag
Tabellerna nedan visar utvald finansiell information för Hygien för räkenskapsåren 2014–2016. Den utvalda finansiella informationen baseras på den årsredovisning som har upprättats för SCA Hygiene AB för 2016, vilken kommer att offentliggöras den 10 mars 2017. Koncernredovisningen har upprättas i enlighet med IFRS såsom de antagits av EU, RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner” och årsredovisningslagen.

Balansräkning i sammandrag efter omallokering av nettolåneskuld
För att möjliggöra extern kreditrating av Hygien inför överföringen av lån och obligationer från SCA exklusive Hygien till Hygien under fjärde kvartalet 2016 beslutades en fördelning av SCA koncernens nettolåneskuld mellan företagen per den 30 september 2016. Motsvarande fördelning baserat på SCA-koncernens nettolåneskuld per 31 december 2016 om totalt 35 361 MSEK innebär en fördelning om 30 361 MSEK till Hygien och 5 000 MSEK till SCAs skogsindustriverksamhet. Avgörande vid fördelningen har varit att ge båda företagen starka balansräkningar. Vidare har beslutats att SCAs föreslagna kontantutdelning om 6,00 SEK per aktie i april 2017 kommer finansieras av Hygien och således öka Hygiens nettoskuld med 4 214 MSEK. Effekten av SCAs föreslagna utdelning har ej inkluderats i balansräkningen i sammandrag nedan som visar beslutad skuldfördelning om den skett per den 31 december 2016.

 

Finansiell information för SCA exklusive SCA Hygiene AB (”Hygien”) i sammandrag
Nedanstående tabeller redovisar utvald finansiell information för räkenskapsåret 2016 för SCA, Hygien samt SCA exklusive Hygien som utgör den kvarvarande verksamheten (SCAs skogsindustriverksamhet) i SCA efter utdelningen. Utgångspunkten för den utvalda finansiella informationen är dels SCAs årsredovisning för 2016, dels den årsredovisning som upprättats för SCA Hygiene AB för 2016 vilka kommer att publiceras den 10 mars 2017. SCA exklusive Hygien utgörs av differensen av SCAs och Hygiens finansiella information justerat för interna transaktioner och mellanhavanden. Justeringarna beskrivs mer i detalj i fotnoter nedan.

Från och med första kvartalets rapport 2017 avser SCA att redovisa hela sin verksamhet som Skogsindustriprodukter och Hygien i enlighet med IFRS 5, ”Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter”.

Informationen i tabellerna som presenteras nedan är inte finansiella rapporter i enlighet med IFRS såsom de antagits av EU och är således inte nödvändigtvis jämförbar med likartade beräkningar i andra bolag och har vissa begränsningar som analysverktyg.


Balansräkning i sammandrag efter omallokering av nettolåneskuld
För att möjliggöra extern kreditrating av Hygien inför överföringen av lån och obligationer från SCA exklusive Hygien till Hygien under fjärde kvartalet 2016 beslutades en fördelning av SCA-koncernens nettolåneskuld mellan företagen per den 30 september 2016. Motsvarande fördelning baserat på SCA- koncernens nettolåneskuld per 31 december 2016 om totalt 35 361 MSEK innebär en fördelning om 30 361 MSEK till Hygien och 5 000 MSEK till SCAs skogsindustriverksamhet. Avgörande vid fördelningen har varit att ge båda företagen starka balansräkningar. Vidare har beslutats att SCAs föreslagna kontantutdelning om 6,00 SEK per aktie i april 2017 kommer finansieras av Hygien och således öka Hygiens nettoskuld med 4 214 MSEK. Effekten av SCAs föreslagna utdelning har ej inkluderats i balansräkningarna i sammandrag nedan som visar beslutad skuldfördelning om den skett per den 31 december 2016.

SCA HYGIENE AB (HYGIEN) 

SCAs SKOGSINDUSTRIVERKSAMHET

För ytterligare information, kontakta: Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 - 788 51 30 Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 - 788 51 55

Bifogad fil: Informationsbroschyr till SCAs aktieägare om förslaget till utdelning av SCA Hygiene AB

Publicerad 2017-03-06