Pressmeddelande:

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under februari månad har på aktieägares begäran 326 203 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 476 623 439.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 705 110 094, varav 85 723 705 aktier av serie A och 619 386 389 aktier av serie B.

Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2015, klockan 10:00.

För ytterligare information, kontakta: Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 46 8 788 51 30 Karl Stoltz, Media Relations Manager,  46 8 788 51 55

Bifogad fil: Omvandling av aktier

Publicerad 2015-02-27