Resultaträkning

MSEK Not 2017 2016 1)
Nettoomsättning B1 16 664 15 373
Övriga rörelseintäkter B2 1 603 1 724
Förändring av varulager   -159 -132
Värdeförändring biologiska
tillgångar
D3 617 689
Råvaror och förnödenheter B3 -5 951 -5 585
Personalkostnader C1 -2 763 -2 536
Övriga rörelsekostnader B3 -6 251 -6 258
Resultat från joint ventures
och andelar i intresseföretag
F2 1 -6
Jämförelsestörande poster B4 -113 116
EBITDA   3 648 3 385
Avskrivningar   -1 137 -1 114
Rörelseresultat   2 511 2 271
Finansiella intäkter E7 29 40
Finansiella kostnader E7 -122 -124
Resultat före skatt   2 418 2 187
Skatter B5 -544 -417
Periodens resultat, kvarvarande verksamhet   1 874 1 770
       
Periodens resultat, avvecklad verksamhet G1 140 281 4 242
       
Periodens resultat   142 155 6 012
       
Periodens resultat hänförligt till:      
Moderbolagets aktieägare      
Periodens resultat, kvarvarande verksamhet   1 873 1 770
Periodens resultat, avvecklad verksamhet   3 041 3 800
Resultateffekt från utdelningen av Essity   136 914 -
Periodens resultat   141 828 5 570
       
Innehav utan bestämmande inflytande      
Periodens resultat, kvarvarande verksamhet   1 -
Periodens resultat, avvecklad verksamhet
för värdeöverföring
  326 442
Periodens resultat   327 442
       
Medelantal aktier, miljoner 2)   702,3 702,3
       
Resultat per aktie      
Resultat per aktie, SEK - moderbolagets
aktieägare kvarvarande verksamhet 2)
  2,67 2,52
Resultat per aktie, moderbolagets
aktieägare avvecklad verksamhet 2)
  4,33 5,41
Resultat per aktie, SEK - varav resultateffekt
från utdelningen av Essity 2)
  194,94 -
Resultat per aktie, SEK   201,94 7,93
Utdelning per aktie, SEK   1,50 3) 6,00
1) Vissa belopp är omräknade jämfört med årsredovisningen 2016 för att
överensstämma med förändringarna av redovisningsprinciper 2017, se not A1.
2) Det finns inga aktieinstrument som ger upphov till utspädningseffekter.  
3) Enligt styrelsens förslag.        
       
Nettoomsättning per segment      
MSEK Not 2017 2016
Skog   - -
Trä   5 994 5 440
Massa   2 236 2 189
Papper   8 434 7 744
Övrig verksamhet   - -
Nettoomsättning B1 16 664 15 373
       
EBITDA per segment      
MSEK Not 2017 2016
Skog   1 364 1 238
Trä   669 531
Massa   483 530
Papper   1 479 1 245
Övrig verksamhet   -347 -159
EBITDA summering   3 648 3 385