Koncernens operativa kassaflödesanalys

Nettolåneskuld vid periodens slut   -5 966 -35 361
1) Essitys likvida medel uppgick på noteringsdagen till 4 170 MSEK. 
MSEK Not 2017 2016
Nettoomsättning   16 664 15 373
Rörelsens kostnader   -12 903 -12 104
Justerat resultat före av- och nedskrivningar
(justerat EBITDA)
  3 761 3 269
Justering för icke kassamässiga poster   -616 -685
Kassamässigt rörelseöverskott   3 145 2 584
Förändring av      
   Varulager   -60 17
   Rörelsefordringar   -100 254
   Rörelseskulder   17 103
Förändring av rörelsekapital   -143 374
Löpande nettoinvesteringar   -638 -959
Övrigt operativt kassaflöde   -91 -82
Operativt kassaflöde, kvarvarande verksamhet   2 273 1 917
Operativt kassaflöde, avvecklad verksamhet   4 649 13 031
Operativt kassaflöde   6 922 14 948
Finansiella poster E7 -93 -84
Betald skatt B5 -30 -17
Övrigt   -41 3
Rörelsens kassaflöde, kvarvarande verksamhet   2 109 1 819
Rörelsens kassaflöde, avvecklad verksamhet   3 040 8 563
Rörelsens kassaflöde   5 149 10 382
Strategiska investeringar och avyttringar      
Företagsförvärv F4 - -58
Strategiska investeringar i anläggningar   -2 863 -2 231
Summa strategiska investeringar   -2 863 -2 289
Avyttringar F4 - 120
Kassaflöde från strategiska investeringar och
avyttringar, kvarvarande verksamhet
  -2 863 -2 169
Kassaflöde från strategiska investeringar och
avyttringar, avvecklad verksamhet
  -25 297 -8 204
Kassaflöde från strategiska investeringar och
avyttringar
  -28 160 -10 373
Kassaflöde före utdelning,
kvarvarande verksamhet
  -754 -350
Kassaflöde före utdelning,
avvecklad verksamhet
  -22 257 359
Kassaflöde före utdelning   -23 011 9
Riktad nyemmission till innehav utan bestämmande
inflytande
  - 435
Utdelning   -4 214 -4 228
Nettokassaflöde från kvarvarande och
avvecklad verksamhet
  -27 225 -3 784
       
Nettolåneskuld      
MSEK   2017 2016
Nettolåneskuld vid periodens början   -35 361 -29 478
Nettokassaflöde   -27 225 -3 784
Nettolåneskuld, avvecklad verksamhet 1)   56 010 -
Omvärderingar mot eget kapital   1 027 -1 526
Valutaeffekter och marknadsvärdeförändingar   -417 -573