Balansräkning

Nettolåneskuld   5 966 35 361   188 
MSEK
TILLGÅNGAR
Not 2017 2016   Proforma
exklusive
Essity 2016
Anläggningstillgångar          
Goodwill D1 3 19 257  
Övriga immateriella tillgångar D1 91 7 750   85 
Byggnader, mark, maskiner och inventarier D2 17 104 62 184   14 690 
Biologiska tillgångar D3 31 386 30 770   30 770 
Innehav i joint venture och intresseföretag F2 28 1 123   27 
Aktier och andelar F3 - 46   14 
Överskott i fonderade pensionsplaner C5 1 002 1 186   851 
Långfristiga finansiella tillgångar E2 28 722  
Uppskjutna skattefordringar B5 22 1 465  
Andra långfristiga tillgångar   43 242  
Summa anläggningstillgångar   49 707 124 745   46 455 
           
Omsättningstillgångar          
Varulager D4 3 460 14 347   3 403 
Kundfordringar E3 2 299 17 811   1 968 
Aktuella skattefordringar B5 4 741  
Övriga kortfristiga fordringar D5 694 2 898   508 
Kortfristiga finansiella tillgångar E2 9 568   -1 109 
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning G1 - 156  
Likvida medel E2 538 4 482   238 
Summa omsättningstillgångar   7 004 41 003   5 009 
Summa tillgångar   56 711 165 748   51 464 
           
EGET KAPITAL OCH SKULDER          
Eget kapital E8        
Moderbolagets aktieägare          
Aktiekapital   2 350 2 350   2 350 
Övrigt tillskjutet kapital   6 830 6 830   6 830 
Reserver   -219 400   -3661 
Balanserade vinstmedel   27 790 63 562   34 419 
Summa eget kapital moderbolagets aktieägare   36 751 73 142   39 938
Innehav utan bestämmande inflytande   2 6 377  
Summa eget kapital   36 753 79 519   39 939 
           
Långfristiga skulder          
Långfristiga finansiella skulder E4 3 675 31 360   61 
Avsättningar för pensioner C5 366 5 602   329 
Uppskjutna skatteskulder B5 8 381 11 718   7 846 
Övriga långfristiga avsättningar D7 13 1 413  
Övriga långfristiga skulder D6 103 181   61 
Summa långfristiga skulder   12 538 50 274   8 303 
           
Kortfristiga skulder          
Kortfristiga finansiella skulder E4 3502 5 357
  -217 
Leverantörsskulder D8  2 900 15 750   2 778 
Aktuella skatteskulder B5 22 935   20 
Kortfristiga avsättningar D7 19 1 447   38 
Övriga kortfristiga skulder D6 977 12 466   603 
Summa kortfristiga skulder   7 420 35 955   3 222 
Summa skulder   19 958 86 229   11 525 
Summa eget kapital och skulder   56 711 165 748   51 464 
           
Sysselsatt kapital   42 719 114 880   40 127