Här presenteras SCAs styrelse och bolagsledning. Uppgifterna, som omfattar eget och närståendes innehav av aktier, avser situationen den 31 december 2021.

Styrelse

Arbetstagarrepresentanter

Revisor

Hedersordförande

Styrelsens sekreterare

Suppleanter

Bolagsledning