Enligt den svenska Aktiebolagslagen ska årsstämman varje år, på förslag av styrelsen, fatta beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska omfatta den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Bolagets revisor ska senast tre veckor före årsstämman lämna ett skriftligt yttrande om de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

Årsstämman 2018 fastställde följande riktlinjer för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare:

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavareska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner, som sammantaget benämns total ersättning. Den totala ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren verkar. Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet.

För verkställande direktören, liksom för övriga ledande befattningshavare ska den rörliga ersättningen vara maximerad och relaterad till den fasta lönen, baserat på resultatutfall i förhållande till årliga respektive långsiktigt uppsatta mål. Det långsiktiga målet ska vara kopplat till värdeutvecklingen för SCA-aktien. Program för rörlig ersättning ska utformas så att styrelsen har möjlighet att begränsa utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Vid uppsägning som initieras av bolaget, ska en uppsägningstid om högst två år gälla. Om uppsägningen initieras av befattningshavaren, ska en uppsägningstid om högst ett år gälla. Avgångsvederlag ska inte förekomma.

Pensionsförmåner ska, där så är möjligt, endast innehålla premiebestämda pensionsförmåner. Planerad pensionsålder är 65 år.

Rörlig ersättning

Den rörliga ersättningen är för verkställande direktören är maximerad till sammanlagt 100 procent av den fasta lönen. För affärsområdeschefer och centrala stabschefer maximerad till sammanlagt 80 procent av den fasta lönen.

Programmet för den rörliga ersättningen är uppdelat i en kortsiktig och en långsiktig del.

Den kortsiktiga delen ("Short Term Incentive" eller STI) kan för verkställande direktören maximalt uppgå till 50 procent av den fasta lönen och för, affärsområdeschefer och centrala stabschefer maximalt 40 procent av den fasta lönen. De uppsatta STI-målen är för affärsområdescheferna i huvudsak inriktat på operativt kassaflöde, kostnadskontroll, rörelseresultat och produktionsmål för respektive affärsområde. För verkställande direktören och övriga till honom direktrapporterande chefer gäller mål om koncernens rörelseresultat, operativt kassaflöde och sysselsatt kapital relativt försäljning.

Den långsiktiga delen ("Long Term Incentive" eller LTI) kan maximalt uppgå till 50 procent av den fasta lönen för verkställande direktören och maximalt 40 procent för andra ledande befattningshavare. Befattningshavaren skall investera halva den rörliga LTI-ersättningen, efter avdrag för skatt, i SCA aktier. Aktierna får därefter inte avyttras före utgången av tredje kalenderåret efter inköp av aktier i det aktuella LTI-programmet. Det uppsatta LTI-målet är baserat på värdeutvecklingen av bolagets B-aktie mätt som TSR-index jämfört med ett vägt index av konkurrenters och konsumentföretagsaktier (Total Shareholder Return eller "TSR") över en treårsperiod.