Enligt den svenska Aktiebolagslagen ska årsstämman varje år, på förslag av styrelsen, fatta beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna ska omfatta den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

Bolagets revisor ska senast tre veckor före årsstämman lämna ett skriftligt yttrande om de riktlinjer som gällt sedan föregående årsstämma har följts.

Årsstämman 2019 fastställde följande riktlinjer för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare:

Ersättning till verkställande direktör och andra ledande befattningshavare ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning, pension samt övriga förmåner, som sammantaget benämns total ersättning. Den totala ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad där befattningshavaren verkar. Fast lön och rörlig ersättning ska vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet.

För verkställande direktören, liksom för övriga ledande befattningshavare ska den rörliga ersättningen vara maximerad och relaterad till den fasta lönen, baserat på resultatutfall i förhållande till årliga respektive långsiktigt uppsatta mål. Det långsiktiga målet ska vara kopplat till värdeutvecklingen för SCA-aktien. Program för rörlig ersättning ska utformas så att styrelsen har möjlighet att begränsa utbetalning av rörlig ersättning om en sådan åtgärd bedöms som rimlig och förenlig med bolagets ansvar gentemot aktieägare, anställda och övriga intressenter. Rörlig ersättning ska inte vara pensionsgrundande.

Vid uppsägning som initieras av bolaget, ska en uppsägningstid om högst två år gälla. Om uppsägningen initieras av befattningshavaren, ska en uppsägningstid om högst ett år gälla. Avgångsvederlag ska inte förekomma.

Pensionsförmåner ska, där så är möjligt, endast innehålla premiebestämda pensionsförmåner. Planerad pensionsålder är 65 år.

Styrelsen ska ha rätt att frångå de fastställda riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta. Riktlinjerna är inte tillämpliga på redan ingångna avtal.

Frågor om ersättning till ledande befattningshavare ska behandlas av ett ersättningsutskott och, när det gäller verkställande direktören, beslutas av styrelsen.