Vid Östrands massafabrik hanteras ett flertal kemikalier. Säkerheten kring kemikalierna är mycket högt prioriterad och vi arbetar ständigt med att förbättra våra säkerhetssystem för att förebygga olyckor.

Trots detta kan det inträffa olyckshändelser som kan påverka människor inom fabriksområdet samt de som bor i omgivningarna kring Östrand.

ALARMERING RING 222 (internt), från extern mobil 060-16 42 22.
Den som larmar skall vara beredd att svara på portvaktens frågor. Portvakten larmar sedan SOS Alarm och fabrikens egen interna insatsgrupp.

Om en olycka inträffar

Vid samhällsstörningar, t ex en större olycka på Östrands massafabrik, öppnar räddningstjänsten en informationscentral dit du kan ringa om du vill ha mer information. Telefonnumret dit är 060-61 44 44.

Östrands fabrikslarm

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer personer som befinner sig inom fabriksområdet att varnas via ett tyfonlarm som ljuder över fabriken. Larmet kan även höras i fabrikens närområde. Larmet innebär att alla som rör sig inom fabriksområdet ska gå inomhus till särskilda uppsamlingsplatser. Fabrikslarmet provas första onsdagen i varje månad, klockan 14.00.

Viktigt meddelande till allmänheten - VMA-signal

Om en olyckshändelse är så pass allvarlig att de som bor i omgivningen utanför fabriken drabbas, så används varningssystemet "Viktigt meddelande till allmänheten", den sk VMA-signalen. Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på lokalradion, P4 Västernorrland för mer information. Sedan 1 juli 2017 kan SOS Alarm skicka VMA via SMS till mobiltelefoner i ett drabbat område. Du kan även få information via TV, på SVT-text sidan 599. VMA-signalen består av 7 sekunder
ton och 14 sekunder paus som upprepas under minst två minuter. När faran är över ljuder signalen "Faran över" som består av en 30-40 sekunder lång signal. VMA larmet Viktigt medelande till allmänheten provas klockan 15:00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

Ytterligare information finns i pdf-dokumenten till höger på denna sida; För din säkerhet och trygghet och VMA-signalen.

Så förebygger vi risker

Trots våra stora säkerhetsåtgärder kan det inträffa en allvarlig kemikalieolycka med ett eller flera farliga ämnen inblandade. Det kan vara utsläpp, brand eller explosion orsakade av ett okontrollerat händelseförlopp.

Det kan då medföra allvarlig, omedelbar eller fördröjd fara för människors hälsa, både för de som arbetar inom fabriksområdet och för dem som bor i omgivningen utanför, samt för miljön.

Produktion

Våra råvaror leds från lagertankar till processen i rörledningar som vi regelbundet kontrollerar. All processutrustning underhålls och säkerhetsgranskas. Vi gör även kontinuerliga riskanalyser för att höja säkerheten och minska riskerna.

Besiktningar och kontroller genomförs av såväl externa experter, som av vår egen personal.

Transporter

En del av de kemiska produkter som transporteras till och från Östrands massafabrik klassificeras som farligt gods. Vid transport av farligt gods krävs att godset är förpackat i godkända emballage eller tankar.

Det ställs även stora krav på de lastbilar och båtar som fraktar farligt gods, och att personalen har genomgått en särskild utbildning. Vid samtliga transporter av farligt gods medföljer frakthandlingar och transportkort, som tillsammans med godsets märkning utgör ett viktigt underlag för de räddningsåtgärder som Räddningstjänsten sätter in vid en eventuell olycka.

Lossning, lastning och lagring

De kemiska produkterna lossas och lastas på speciella platser som är försedda med säkerhetsutrustning. Allt lossnings- och lastningsarbete sker enligt särskilda instruktioner och bevakas av utbildad personal.

VID EN OLYCKA MED SVAVELOXID

Vid ett utsläpp av svaveldioxid uppstår ett gasmoln med stickande lukt som kan svida i näsa och hals. Detta kan ge rethosta och eventuell andnöd. Om du påverkas av utsläppet ska du inta en halvsittande ställning och vila.

Behöver du akut hjälp ring 112 eller kontakta vår informationscentral.

Så säger lagstiftningen

Svensk lagstiftning avseende åtgärder för att förhindra stora kemikalieolyckor baseras på det så kallade "Seveso II-direktivet" som antagits av Europeiska Unionens Råd.

Direktivet har lagfästs i svensk lag och förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Östrands massafabrik omfattas av denna lagstiftning.

Enligt direktivet ska allmänheten som löper risk att påverkas av en allvarlig kemikalieolycka informeras om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur man ska göra vid en olycka.

Det finns två kravnivåer enligt direktivet. Verksamheten vid Östrands massafabrik omfattas av den högre kravnivån och en säkerhetsrapport har därmed sänts in till berörda myndigheter. Säkerhetsrapporten bygger på riskanalyser och tekniska säkerhetsgranskningar för verksamheten inom fabriksområdet.

Som verksamhetsutövare är Östrands massafabrik skyldigt att förebygga risker för allvarliga kemikalieolyckor. Vid en kemikalieolycka är företaget skyldigt att begränsa följderna för människors hälsa och även för miljön. Företaget är även skyldigt att samverka med den kommunala räddningstjänsten.

Sundsvall - Timrå räddningsstjänst

Räddningstjänstens uppgift är att förhindra bränder och andra olyckor och följderna av dessa. Räddningstjänsten har också hög prioritet på det förebyggande arbetet, vilket handlar om att minska riskerna i samhället och samtidigt förhindra nya olyckor.

Räddningstjänstens arbetssätt kan förklaras i fem steg:

  1. Förhindra olyckor: Räddningstjänstens arbete med att förhindra att olyckor överhuvudtaget inträffar sker främst genom utbildning, information och brandsyn. På Östrands massafabrik ställs stora krav på att olyckor inte ska inträffa. Räddningstjänsten medverkar i det olycksförebyggande arbetet på Östrand genom att med jämna tidsintervaller utföra tillsyn. Dessutom ger räddningstjänsten utbildning och information till de anställda på fabriken. Östrand har även en väl fungerande intern tillsynsverksamhet.
  2. Skadebegränsande åtgärder: Det är viktigt att arbeta med skadebegränsande åtgärder för att minska konsekvenserna av en tänkbar olycka. Räddningstjänsten ger utbildning och information, utför brandsyn och medverkar som rådgivare i ny- och ombyggnationer för att på ett tidigt stadium få ett så bra brandskydd som möjligt. På Östrands massafabrik har en mängd åtgärder vidtagits för att minska konsekvenserna av en möjlig olycka. Exempelvis finns sprinklers och automatiska brandlarm installerade liksom invallningar runt cisterner för att förhindra att farliga kemikalier läcker ut.
  3. Förbereda räddningsinsats: Räddningsstyrkorna förbereder sig för räddningsinsatser genom bl a utbildning, övning, fysisk träning, studiebesök och insatsplanering. Kontroller av fordon och materiel genomförs dagligen eller veckovis för att säkerställa att all utrustning fungerar. Tillsammans med Östrands massafabrik har räddningstjänsten en gemensam räddnings- och insatsplan som syftar till att rätt åtgärder vidtas vid allvarliga brand- och kemikalieolyckor. Östrand har dessutom en egen väl utbildad insatsstyrka som med jämna mellanrum samövar med räddningstjänsten.
  4. Genomföra räddningsinsats: Räddningstjänstens organisation består av de två heltidsstationerna Sundsvall och Timrå som rycker ut på 90 sekunder. Det finns även sju deltidsstationer som rycker ut på fem minuter. Totalt finns det 45 man i beredskap året om på dessa stationer. Nästan alla larm som kommer från Östrand till SOS är automatiska brandlarm, varav de flesta inte är orsakade av någon brand. Vid alla larm inom fabriksområdet är det Östrands egen insatsstyrka som först agerar, och det gör de tills räddningstjänstens styrka kommer på plats.
  5. Uppföljning efter insatser: Vid varje olycka/insats är det viktigt att följa upp och närmare utreda orsaker och förlopp för att förbättra möjligheterna att förebygga och hantera liknande händelser i framtiden.

Tillsammans med polisen genomför räddningstjänsten brandutredningar för att fastställa brandorsaken. Dessutom utför räddningstjänsten så kallad restvärdesräddning där rök-, vatten- och korrosionsskador åtgärdas.

Personal vid Östrand utreder också inträffade olyckor, tillbud och bränder på fabriken.