SCAs beslut att investera i ökad kapacitet för massaproduktion vid Östrand ska ses mot bakgrund av att marknadstillväxten för blekt långfibrig sulfatmassa de senaste tio åren har uppgått till 1,5-2 procent per år, vilket motsvarar en årlig tillväxt på cirka 0,5 miljoner ton.

Tillväxten har varit särskilt stark inom användningsområden som mjukpapper och förpackningspapper. SCAs uppfattning är att tillväxten kommer att fortsätta de närmaste åren och att utbyggnaden av kapapcitet i Östrand behövs för att täcka den växande efterfrågan.

Fakta

Det är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna och den största i Norrland någonsin. SCA Östrand fördubblar sin produktionskapacitet från 430 000 ton till 900 000 ton (utbyggbart till 1 miljon ton) och får den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen.

Projektet har fått namnet Helios, efter solens gud i den grekiska mytologin. Genom Helios får Timrå och Norrland en massafabrik som i decennier framåt kommer att skapa tillväxt, sysselsättning och välfärd i Norrland.

Östrands massafabrik i Timrå kommun producerar idag 430 000 ton blekt barrsulfatmassa. Efterfrågan på blekt barrsulfatmassa är stor och bottnar bland annat i en växande efterfrågan på tissue (mjukpapper). Östrand producerar också 95 000 ton kemisk termomekanisk massa - CTMP - för bland annat hygien- och förpackningsprodukter.

För att kunna fördubbla dagens produktion behövs ett nytt renseri där veden barkas och huggs till flis, en ny indunstning, ny torkmaskin med två nya balningslinjer, ett utbyggt vattenreningsverk, ett nytt stort blekeri och en ny stor fiberlinje. Fiberlinjen blir den största i världen enbart för barrträd. Vi bygger också en ny driftscentral.

Investeringen omfattar nio olika delprojekt. Varje delprojekt är oerhört omfattande och kommer att innebära stora logistikutmaningar. Huvudleverantörer är finländska Valmet och Österrikiska Andritz.

Inför projektstarten gjordes en miljökonsekvensbeskrivning. För att få tillgång till miljökonsekvensbeskrivningen, vänligen kontakta Christhter Fält

Nya jobbmöjligheter

Den ordinarie produktionen ska fortgå under hela projekttiden. Som mest beräknas ca 1500-2000 personer arbeta på fabriksområdet samtidigt, till skillnad från dagens ca 300. Under byggtiden kommer mellan fyra och fem tusen årsverken att utföras på Östrand. En massafabrik är en processindustri och själva massafabriken kommer att behöva marginellt mer personal för en högre produktion. Däremot kommer fler att arbeta dels i kedjan från skogen till fabriken, dels med att ta en dubbelt så stor volym produkter till kunderna.

Den ökade råvarumängden kommer att ge ca 5-600 arbetstillfällen i skog och virkestransporter och den ökade hanteringen av färdiga produkter kommer att ge ca 120 arbetstillfällen.

Miljö i världsklass

SCA Östrand har ett stort miljöfokus och miljöprestanda är viktigt för våra kunder. Östrand kommer att utrustas med den senaste tekniken för att minimera utsläpp och luft och vatten. Den nya anläggningen kommer bli ledande i fråga om resurshushållning som genererar ett energiöverskott som kommer att säljas i form av grön el. Kunderna kommer att bli erbjudna både TCF (total klorfri) och ECF massa producerad med råvara från ett hållbart skogsbruk.

Värdet på skog säkras Att fabriken fördubblar produktionen av sulfatmassa gör också att behovet av råvara fördubblas. SCA Östrands råvara består av ved (gallringsvirke) från ett välskött skogsbruk. Även sågspån och flis som blir över vid SCAs sågverk används. SCA tar hälften av råvaran ur egen skog och köper in resten. Fullt utbyggd kommer fabriken att förbruka 4,5 miljoner m³f. Vi räknar med att den nivån nås ungefär 2020, eftersom fabriken kommer att köras upp successivt från produktionsstart i mitten av 2018.

SCAs stora skogsinnehav, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige, varav två miljoner hektar brukas för virkesproduktion, förvaltas på ett hållbart sätt. Tillväxten är över 20 procent högre än avverkningen, vilket innebär att skogen binder varje år stora mängder koldioxid, netto.

Bakgrund

För snart tio år sedan, 2006, investerades 1,7 miljarder i en ny sodapanna på Östrand. Då föddes planer på att över tid fördubbla produktionen av sulfatmassa.

Fem år senare investerades en halv miljard i en ny mesaugn. Både sodapannan och mesaugnen är dimensionerade för att klara en produktionsökning.

En omfattande förstudie ligger bakom beslutet att bygga ut kapaciteten. Sedan sommaren 2014 har cirka 40 personer arbetat på heltid med förstudien som låg till grund för investeringsbeslutet som togs av SCAs koncernledning i augusti 2015.