SCAs årsstämma 2024

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs årsstämma ägde rum den 22 mars 2024 på Clarion Hotel i Sundsvall.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2023.
 

Årsstämman beslutade om en utdelning för räkenskapsåret 2023 om 2,75 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är tisdagen den 26 mars 2024.
Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske tisdagen den 2 april 2024.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara nio. Styrelseledamöterna Åsa Bergman, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Carina Håkansson, Ulf Larsson, Martin Lindqvist, Anders Sundström och Barbara M. Thoralfsson omvaldes. Helena Stjernholm nyvaldes som styrelseledamot och ordförande.

Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till revisor intill slutet av årsstämman 2025.

Stämman beslutade att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen och revisorn som meddelades i kallelsen till stämman. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens ersättningsrapport för år 2023 samt styrelsens förslag till långsiktigt kontantbaserat incitamentsprogram för åren 2024-2026.

Protokoll från årsstämman läggs ut på bolagets hemsida, www.sca.com, inom två veckor.

 

För ytterligare information, kontakta:

Anders Edholm, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel. +46 (0)60 19 32 12

Sofia Haga, Chefsjurist och styrelsens sekreterare, tel. +46 (0)60 19 32 03