Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under maj månad har på aktieägares begäran 485 290 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 277 890 707.
Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 702 342 489, varav 63 949 802 aktier av serie A och 638 392 687 aktier av serie B.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Edholm, Kommunikationsdirektör,  073-073 86 89
 

______________________________________________

NB:

Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2024 klockan 08.00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.