Delårsrapport Q1 2024

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Januari-mars 2024 jämfört med januari-mars 2023

  • Nettoomsättningen sjönk till 4 558 (4 813) MSEK. Omsättningen minskade främst på grund av lägre försäljningspriser. Leveransvolymerna ökade jämfört med föregående år till följd av gradvis ökad produktion i anläggningar där strategiska investeringar nyligen genomförts.
  • EBITDA uppgick till 1 596 (2 055) MSEK. Lägre försäljningspriser motverkades till del av god kostnadskontroll tack vare hög självförsörjningsgrad inom framför allt skogsråvara men även inom energi och logistik.
  • EBITDA-marginalen var 35,0 (42,7) procent.
  • Rörelseresultatet minskade till 1 077 (1 596) MSEK.
  • Operativt kassaflöde uppgick till 677 (1 203) MSEK.
  • Resultat per aktie var 1,12 (1,74) SEK.

Januari-mars 2024 jämfört med oktober-december 2023

  • Nettoomsättningen ökade till 4 558 (4 384) MSEK, främst hänförligt till högre försäljningspriser.
  • EBITDA uppgick till 1 596 (1 635) MSEK och EBITDA-marginalen var 35,0 (37,3) procent. Högre försäljningspriser motverkades av negativa valutaeffekter.

NYCKELTAL

 

 

Kvartal

MSEK

 

2024:1

2023:1

%

2023:4

%

Nettoomsättning

 

4 558

4 813

-5

4 384

4

EBITDA

 

1 596

2 055

-22

1 635

-2

EBITDA-marginal, %

 

35,0

42,7

 

37,3

 

Rörelseresultat

 

1 077

1 596

-33

1 119

-4

Periodens resultat 

 

789

1 213

-35

833

-5

Resultat per aktie (SEK)

 

1,12

1,74

 

1,22

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativt kassaflöde

 

677

1 203

 

-55

 

Nettolåneskuld / EBITDA (LTM) 

 

1,8x

1,2x

 

1,6x

 

 

 

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2024

 

Marknaden för fiberbaserade produkter har gradvis förstärkts under kvartalet, vilket lett till successivt högre försäljningspriser, som tillsammans med ett starkt resultat i den skogliga verksamheten gett positiv resultateffekt. Den höga självförsörjningsgraden inom skogsråvara, energi och logistik bidrog fortsatt till god kostnadskontroll och de strategiska investeringar som nyligen genomförts inom massa och förpackningspapper gav ökade leveransvolymer. SCAs resultat för första kvartalet 2024 var i linje med föregående kvartal, men försvagades jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Försörjningen av fiberråvara till SCAs industrier har varit stabil. Priserna på timmer och massaved fortsatte att stiga något i jämförelse med föregående kvartal.

Produktionen i svenska sågverk har kraftigt begränsats sedan föregående höst, vilket har resulterat i låga producentlager. Tillsammans med låga kundlager har detta lett till en förstärkt marknadsbalans och högre försäljningspriser på sågade trävaror i jämförelse med föregående kvartal.

Inom segment Massa stärktes marknaden för såväl blekt barrsulfatmassa (NBSK) som kemisk termomekanisk massa (CTMP), vilket resulterade i högre försäljningspriser i jämförelse med föregående kvartal.

Försäljningspriserna på kraftliner sjönk i jämförelse med föregående kvartal. Efterfrågan på förpackningsmaterial har gradvis ökat under kvartalet vilket lett till successivt högre efterfrågan på kraftliner och annonserade prishöjningar för andra kvartalet.

I slutet av första kvartalet fanns det 797 vindkraftverk i drift på SCAs mark med en årlig produktionskapacitet om 9,4 TWh. Det delägda bioraffinaderiet i Göteborg startades vid årsskiftet och upprampning fortlöper enligt plan.

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS DELÅRSRAPPORT Q1 2024
 

Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna delårsrapport presenteras av VD och koncernchef Ulf Larsson samt finans- och ekonomidirektör Andreas Ewertz.

Tid:                      Fredag 26 april 2024 klockan 10:00

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige:

Storbritannien: 

USA:

+46 (0) 8 505 204 24

+44 (0) 33 0551 0200

+1 786 697 3501

 
Uppge ”SCA Q1”.
 
För ytterligare information, kontakta
Andreas Ewertz, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0)60 19 31 97
Josefine Bonnevier, Chef Investerarrelationer, +46 (0)60 19 33 90
Anders Edholm, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, +46 (0)60 19 32 12
 
 
Notera:
 
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2024 klockan 08:00 CEST. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.
 
Anders Edholm, Hållbarhets- och Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 32 12


Kärnan i SCAs verksamhet är den växande skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.Vi erbjuder förpackningspapper, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. Skogsbolaget SCA hade 2023 ca 3 400 anställda och en försäljning om 18 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com