Bokslutsrapport 2023

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Januari-december 2023 jämfört med januari-december 2022 

  • Leveransvolymerna ökade jämfört med föregående år till följd av gradvis ökad produktion i anläggningar där strategiska investeringar nyligen genomförts.
  • Nettoomsättningen minskade till 18 081 (20 794) MSEK. Omsättningen minskade främst på grund av lägre försäljningspriser.
  • EBITDA uppgick till 6 807 (10 194) MSEK. Minskningen var främst hänförlig till lägre försäljningspriser. Fördubblat resultat inom förnybar energi, fortsatt ökad avverkning av egen skog och hög självförsörjningsgrad påverkade resultatet positivt. EBITDA-marginalen var 37,6 (49,0) procent.
  • Rörelseresultatet minskade till 4 857 (8 642) MSEK.
  • Operativt kassaflöde uppgick till 2 985 (5 685) MSEK.
  • Resultat per aktie var 5,23 (9,61) SEK.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 2,75 (2,50) SEK per aktie.

Oktober-december 2023 jämfört med oktober-december 2022

Nettoomsättningen uppgick till 4 384 (4 873) MSEK. Förändringen var främst hänförlig till lägre försäljningspriser. Högre leveransvolymer från strategiska investeringar och valutaeffekter påverkade omsättningen positivt.
 

EBITDA minskade till 1 635 (1 981) MSEK och EBITDA-marginalen var 37,3 (40,6) procent. Lägre försäljningspriser motverkades av god kostnadskontroll tack vare den höga självförsörjningsgraden inom framför allt skogsråvara men även inom energi och logistik.

Oktober-december 2023 jämfört med juli-september 2023

Nettoomsättningen ökade till 4 384 (4 302) MSEK. Ökningen var främst hänförlig till högre leveransvolymer av kraftliner och sågade trävaror.

EBITDA uppgick till 1 635 (1 417) MSEK. Ökningen var främst hänförlig till högre omvärdering av biologiska tillgångar. EBITDA-marginalen var 37,3 (32,9) procent.

NYCKELTAL

Kvartal Jan-dec
MSEK 2023:4 2022:4 % 2023:3 % 2023 2022 %
Nettoomsättning 4 384 4 873 -10 4 302 2 18 081 20 794 -13
EBITDA 1 635 1 981 -17 1 417 15 6 807 10 194 -33
EBITDA-marginal, % 37,3 40,6 32,9 37,6 49,0
Rörelseresultat 1 119 1 590 -30 913 23 4 857 8 642 -44
Periodens resultat  833 1 215 -31 663 26 3 625 6 821 -47
Resultat per aktie (SEK) 1,22 1,76 0,96 5,23 9,61
Operativt kassaflöde -55 726 1 189 2 985 5 685
Nettolåneskuld / EBITDA (LTM)  1,6x 1,0x 1,4x 1,6x 1,0x

BOKSLUTSKOMMENTAR

 

Sammanfattning av året

Under år 2023 visade SCA att bolaget klarar att leverera god lönsamhet även i en utmanande världsekonomi. Trots att en försvagad konjunktur lett till lägre försäljningspriser uppnådde SCA en EBITDA-marginal om 37,6 procent för helåret. SCAs tillväxt inom förnybar energi, som blev ett eget segment under 2023, fortsatte och resultatet fördubblades jämfört med föregående år. Även fortsatt ökad avverkning av egen skog och hög självförsörjningsgrad inom skogsråvara, energi och logistik har bidragit till det starka resultatet.

Under året har det pågått ett målmedvetet arbete för att starta upp och därefter gradvis öka produktionen i de anläggningar där strategiska investeringar nyligen genomförts. Detta har resulterat i högre leveransvolymer än föregående år drivet av den nya pappersmaskinen i Obbola och den nya CTMP-anläggningen vid Ortvikens industriplats. De genomförda investeringarna kommer successivt att bidra till ökad produktivitet och kassaflödesgenerering även under kommande år.

Det bokförda värdet på SCAs skogstillgångar ökade med 9,6 miljarder SEK och uppgick till 107,5 (97,9) miljarder SEK vid utgången av året. SCA baserar sin värdering av skogstillgångar på genomförda skogsmarkstransaktioner i de områden där SCA äger skog. Det treåriga genomsnittliga marknadspriset som används vid värdering av SCAs svenska skogstillgångar uppgick till 395 SEK/m3sk den 31 december 2023, en ökning med 8 procent jämfört med föregående år (366 SEK/m3sk).

Sammanfattning av fjärde kvartalet

Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit stabil. Priset på timmer fortsatte att stiga medan priset på massaved var stabilt i jämförelse med föregående kvartal.

Försäljningspriserna på sågade trävaror sjönk något i jämförelse med föregående kvartal. Låg efterfrågan har lett till att produktionen i svenska sågverk kraftigt begränsats, vilket har resulterat i låga producentlager. 

Inom segment Massa stärktes efterfrågan på såväl blekt barrsulfatmassa (NBSK) som kemisk termomekanisk massa (CTMP), vilket resulterade i högre försäljningspriser.

Låg efterfrågan på förpackningsmaterial har bidragit till fortsatt svag efterfrågan på kraftliner. Marknadspriserna var oförändrade i jämförelse med föregående kvartal.

Energiaffären fortsatte att växa. I slutet av året fanns det 743 vindkraftverk i drift på SCAs mark med en årlig produktionskapacitet om 9,0 TWh. Uppstart av bioraffinaderiet i Göteborg inleddes vid årsskiftet. Det delägda bioraffinaderiet kommer att tillverka biodrivmedel av bland annat den tallolja som produceras i SCAs massabruk.

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS BOKSLUTRAPPORT Q4 2023
 

Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna delårsrapport presenteras av VD och koncernchef Ulf Larsson samt finans- och ekonomidirektör Andreas Ewertz.

Tid:    Fredag 26 januari 2024 klockan 10:00

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:
 

Sverige:
Storbritannien:   
USA:
+46 (0) 8 505 204 24
+44 (0) 33 0551 0200
+1 786 697 3501

 
Uppge ”SCA Q4”.
Sundsvall, 26 januari, 2024

SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ)

Ulf Larsson
VD och koncernchef

 
För ytterligare information, kontakta
Andreas Ewertz, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0)60 19 31 97
Josefine Bonnevier, Chef Investerarrelationer, +46 (0)60 19 33 90
Anders Edholm, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, +46 (0)60 19 32 12

Notera:

Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2024 klockan 08:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.Anders Edholm, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, +46 (0)60 19 32 12

 
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.Vi erbjuder papper för förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. Skogsbolaget SCA hade 2022 ca 3 300 anställda och en försäljning på 21 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com