SCAs årsstämma 2023

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs årsstämma ägde rum den 30 mars 2023 på Clarion Hotel i Sundsvall.

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för år 2022.

Årsstämman beslutade om en utdelning för räkenskapsåret 2022 om 2,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är måndagen den 3 april 2023. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas kunna ske torsdagen den 6 april 2023.

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara tio. Styrelseledamöterna Pär Boman, Åsa Bergman, Lennart Evrell, Annemarie Gardshol, Carina Håkansson, Ulf Larsson, Martin Lindqvist, Anders Sundström, Barbara Milian Thoralfsson och Karl Åberg omvaldes. Pär Boman omvaldes som ordförande.

Registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes till revisor intill slutet av årsstämman 2024.

Stämman beslutade att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelsen och revisorn som meddelades i kallelsen till stämman. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens ersättningsrapport för år 2022 samt styrelsens förslag till långsiktigt kontantbaserat incitamentsprogram för åren 2023-2025.

Protokoll från årsstämman läggs ut på bolagets hemsida, www.sca.com, inom två veckor.

 

För ytterligare information, kontakta:
Anders Edholm, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel. +46 (0)60 19 32 12
Sofia Haga, Chefsjurist och styrelsens sekreterare, tel. +46 (0)60 19 31 03


Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. Skogsbolaget SCA hade 2022​ ca 3 300 anställda och en försäljning om 21 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök sca.com.