SCA publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2022

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA publicerar i dag bolagets års- och hållbarhetsredovisning för år 2022. I denna beskriver SCA hur bolaget som Europas största privata skogsägare och med skogen som kärna i sin verksamhet skapar en stabil och lönsam värdetillväxt över tid. Vidare beskrivs SCAs höga självförsörjningsgrad och investeringsprogram i norra Sverige och Baltikum.

SCA bidrar positivt i arbetet mot klimatförändringarna. Genom nettoupptaget av koldioxid i bolagets skogar, substitutionseffekt och låga fossila utsläpp bidrog SCA med en klimatnytta om drygt 10 miljoner ton koldioxid år 2022.

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.sca.com. Tryckt årsredovisning börjar distribueras till aktieägare och andra intressenter i slutet av mars 2023.


För ytterligare information, kontakta:

Anders Edholm, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, +46 (0) 73 073 86 89
Josefine Bonnevier, Chef Investor Relations, +46 (0) 73 525 99 06


Informationen är sådan som SCA är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 mars 2023 kl. 10.00 CET.