Omvandling av aktier

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Enligt SCAs bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att aktien omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. När en sådan omvandling har skett har bolaget en skyldighet enligt lag att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.  

Under november månad har på aktieägares begäran 71 791 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 1 282 934 316.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 702 342 489, varav 64 510 203 aktier av serie A och 637 832 286 aktier av serie B.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Edholm, Kommunikationsdirektör,  073-073 86 89
 

NB:

Notera: Denna information är sådan information som SCA är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2023, klockan 08.00.