Halvårsrapport, Q2 2023

 • Regulatoriskt pressmeddelande
Januari-juni 2023 jämfört med januari-juni 2022
 
 • Det bokförda värdet på SCAs skogstillgångar ökade till 98,9 miljarder SEK jämfört med 97,9 miljarder SEK vid utgången av föregående år.
 • Nettoomsättningen sjönk till 9 395 (10 914) MSEK. Minskningen relaterade främst till lägre försäljningspriser.
 • EBITDA uppgick till 3 755 (5 729) MSEK. Förändringen var främst hänförlig till lägre försäljningspriser. Tillväxt inom förnybar energi och ett starkt resultat i segment Skog påverkade resultatet positivt. EBITDA-marginalen uppgick till 40,0 (52,5) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 825 (4 958) MSEK.
 • Operativt kassaflöde minskade till 1 851 (3 085) MSEK.
 • Resultat per aktie var 3,06 (5,50) SEK.
April-juni 2023 jämfört med april-juni 2022
 • Nettoomsättningen sjönk till 4 582 (5 899) MSEK. Förändringen var främst hänförlig till lägre försäljningspriser.
 • EBITDA uppgick till 1 700 (3 121) MSEK. Minskningen var främst hänförlig till lägre försäljningspriser. Stark kontroll över den egna värdekedjan med hög självförsörjningsgrad inom framförallt ved men även energi och logistik har resulterat i god kostnadskontroll och hade en positiv motverkande effekt. EBITDA-marginalen var 37,1 (52,9) procent.
April-juni 2023 jämfört med januari-mars 2023
 • Nettoomsättningen uppgick till 4 582 (4 813) MSEK. Förändringen var främst hänförlig till lägre försäljningspriser på massa och containerboard, vilket motverkades av högre leveransvolymer.
 • EBITDA uppgick till 1 700 (2 055) MSEK. EBITDA-marginalen var 37,1 (42,7) procent.

NYCKELTAL

 

 

Kvartal

 

Jan-jun

MSEK

 

2023:2

2022:2

%

2023:1

%

 

2023

2022

%

Nettoomsättning

 

4 582

5 899

-22

4 813

-5

 

9 395

10 914

-14

EBITDA

 

1 700

3 121

-46

2 055

-17

 

3 755

5 729

-34

EBITDA-marginal, %

 

37,1

52,9

 

42,7

 

 

40,0

52,5

 

Rörelseresultat

 

1 229

2 735

-55

1 596

-23

 

2 825

4 958

-43

Periodens resultat 

 

916

2 180

-58

1 213

-24

 

2 129

3 940

-46

Resultat per aktie (SEK)

 

1,32

3,05

 

1,74

 

 

3,06

5,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativt kassaflöde

 

648

1 942

 

1 203

 

 

1 851

3 085

 

Nettolåneskuld / EBITDA (LTM) 

 

1,3x

0,8x

 

1,2x

 

 

1,3x

0,8x

 

SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET 2023

SCAs höga självförsörjningsgrad inom framförallt ved men även energi och logistik har resulterat i god kostnadskontroll och var starkt bidragande orsaker till god lönsamhet i en period med ökande priser på vedråvara och lägre priser på fiberbaserade produkter. Resultatet för det andra kvartalet 2023 försvagades jämfört med föregående kvartal och motsvarande kvartal föregående år med anledning av lägre försäljningspriser. 

Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit stabil under kvartalet dock med fortsatt stigande pris på massaved och timmer.

Försäljningspriserna på sågade trävaror steg i jämförelse med föregående kvartal till följd av säsongsmässigt högre efterfrågan. Underliggande efterfrågan var dock fortsatt svag inom de flesta kundsegment och geografier.

Inom segment Massa var efterfrågan svag på såväl kemisk massa som CTMP vilket resulterade i lägre försäljningspriser i alla geografier. Den nya CTMP-anläggningen på Ortvikens industriplats i Sundsvall, som startades under slutet av föregående år, bidrog till högre leveransvolymer.

Låg efterfrågan på förpackningsmaterial har bidragit till fortsatt svag efterfrågan på kraftliner. Det genomsnittliga försäljningspriset på kraftliner var lägre under det andra kvartalet jämfört med föregående kvartal. I slutet av föregående år startades den nya pappersmaskinen i Obbola, ett kvartal före tidplan. Vid halvårsskiftet togs även den nya returfiberlinjen, som är en förutsättning för ökad produktionsvolym, i drift. Upprampningen av pappersmaskinen fortlöper enligt plan.

Energiaffären fortsätter att växa och trots säsongsmässigt lägre intäkter var resultatet för segment Förnybar energi oförändrat i jämförelse med föregående kvartal. Marknaden för förädlade biobränslen var stark. Vindkraftsaffären fortsatte att växa, i slutet av andra kvartalet 2023 fanns det 738 vindkraftverk i drift på SCAs mark med en årlig produktionskapacitet på 8,2 TWh samtidigt som den förvärvade vindkraftsparken i Markbygden bidrog positivt till resultatutvecklingen. Även marknaden för tallolja var stark och i slutet av året beräknas bioraffinaderiet i Göteborg att tas i drift.

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS HALVÅRSRAPPORT Q2 2023
     

Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna delårsrapport presenteras av VD och koncernchef Ulf Larsson samt finans- och ekonomidirektör Andreas Ewertz.

Tid:    Fredag 21 juli 2023 klockan 10:00

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige:  
Storbritannien:    
USA:  
+46 (0) 8 505 204 24
+44 (0) 33 0551 0200
+1 786 697 3501

Uppge ”SCA Q2 Report”.
      
    
För ytterligare information, kontakta

Andreas Ewertz, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0)60 19 31 97
Josefine Bonnevier, Chef Investerarrelationer, +46 (0)60 19 33 90
Anders Edholm, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, +46 (0)60 19 32 12
 
 
Notera
:
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2023 klockan 08:00 CEST. Rapporten har varit föremål för revisorernas granskning.
 
 
Anders Edholm, Hållbarhets- och Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 32 12
 
 
Kärnan i SCAs verksamhet är den växande skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder förpackningspapper, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. Skogsbolaget SCA hade 2022 ca 3 300 anställda och en försäljning om 21 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com