Finansiell rapportering för SCAs nya segment

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Förnybar energi är ett nytt rapporterande segment från och med den 1 januari 2023. Beslutet är i linje med SCAs uttalade ambition att växa och realisera affärsmöjligheter inom förnybar energi.

Pressmeddelande

Sundsvall, 27 januari 2023

Finansiell rapportering för SCAs nya segment

Förnybar energi är ett nytt rapporterande segment från och med den 1 januari 2023. Beslutet är i linje med SCAs uttalade ambition att växa och realisera affärsmöjligheter inom förnybar energi.

SCA är en av Europas ledande producenter av förnybar energi. 20 procent av Sveriges vindkraftskapacitet är installerad på SCAs mark och genom nyttjande av hela trädet har SCA vuxit till att bli en av Europas ledande producenter av hållbar bioenergi. SCA har en uttalad intention att fortsätta växa inom förnybar energi genom investeringar och organisk tillväxt. År 2021 fattade SCA beslut att investera i nytt bioraffinaderi för produktion av biodrivmedel i Göteborg och år 2022 förvärvade SCA sin första egna vindkraftspark.


SCAs nya rapporterande segment

Nedan följer beskrivning samt finansiell rapportering för SCAs segment, pro forma, som har omräknats för tidsperioderna som anges.

 

Skog
I segment Skog ingår råvaruförsörjningen av SCAs skogsindustrier samt förvaltning och avverkning av egenägd skogsmark om 2,7 miljoner hektar i norra Sverige och Baltikum. Segmentet innefattar även inköp av virke från andra skogsägare samt transporter av virke till SCAs industrier.

Aktiviteter inom förnybar energi kopplade till skogen innefattande vindkraftsarrenden samt försäljning av oförädlade biobränslen från skogen för energiändamål, rapporteras i segment Förnybar energi från 1 januari 2023.

Trä

Segment Trä omfattar sågverksaffären med fem sågverk i norra Sverige samt träförädling och distribution till byggvaruhandeln i Sverige och Frankrike.

Försäljning av förädlade biobränslen tillverkade av spån från sågverken, främst pellets, rapporteras i segment Förnybar energi från 1 januari 2023.

 

 

Massa

Segment Massa omfattar produktion och försäljning av blekt barrsulfatmassa (NBSK) och kemisk termomekanisk massa (CTMP), som produceras vid Östrands massafabrik och Ortvikens industriplats. Massafabriken i Östrand är även nettoproducent av grön energi och biokemikalier som tallolja och terpentin.
 

Försäljning av tallolja, en produkt från massaproduktion, rapporteras i segment Förnybar energi från 1 januari 2023.


 

Containerboard

Segment Containerboard tillverkar och säljer förpackningspapper (kraftliner), med produktion vid de integrerade pappersbruken i Obbola och Munksund.

Försäljning av tallolja, en produkt från massaproduktion, rapporteras i segment Förnybar energi från 1 januari 2023.


 

Förnybar energi
Segment Förnybar energi omfattar produktion och försäljning av förädlade och oförädlade biobränslen samt biodrivmedel. I segmentet ingår även utveckling och intäkter kopplat till vindkraftsaffären samt försäljning av gröna produkter från industrin för energiproduktion.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Edholm, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör,  +46 (0)60 19 32 12
Josefine Bonnevier, Chef Investerarrelationer, +46 (0)60 19 33 90