Delårsrapport Q3 2023

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Januari-september 2023 jämfört med januari-september 2022 

  • Nettoomsättningen minskade till 13 697 (15 921) MSEK. Minskningen relaterade främst till lägre försäljningspriser, vilket delvis motverkades av positiva valutaeffekter och högre leveransvolymer.
  • EBITDA uppgick till 5 172 (8 213) MSEK. Förändringen var främst hänförlig till lägre försäljningspriser. Ett starkt resultat i segment Skog och god tillväxt inom segment Förnybar energi påverkade resultatet positivt. EBITDA-marginalen var 37,8 (51,6) procent.
  • Rörelseresultatet minskade till 3 738 (7 052) MSEK.
  • Operativt kassaflöde uppgick till 3 040 (4 958) MSEK.
  • Resultat per aktie var 4,02 (7,85) SEK.

Juli-september 2023 jämfört med juli-september 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 4 302 (5 007) MSEK. Förändringen var främst hänförlig till lägre försäljningspriser, vilket motverkades av högre leveransvolymer.
  • EBITDA minskade till 1 417 (2 484) MSEK och EBITDA-marginalen var 32,9 (49,6) procent. Lägre försäljningspriser motverkades av god kostnadskontroll tack vare den höga självförsörjningsgraden inom framför allt skogsråvara men även inom energi och logistik.

Juli-september 2023 jämfört med april-juni 2023

  • Nettoomsättningen minskade till 4 302 (4 582) MSEK. Minskningen var främst hänförlig till lägre försäljningspriser på massa och sågade trävaror.
  • EBITDA uppgick till 1 417 (1 700) MSEK. Förändringen var främst hänförlig till lägre försäljningspriser inom massa och sågade trävaror. EBITDA-marginalen var 32,9 (37,1) procent.

NYCKELTAL

 

 

Kvartal

 

Jan-sep

MSEK

 

2023:3

2022:3

%

2023:2

%

 

2023

2022

%

Nettoomsättning

 

4 302

5 007

-14

4 582

-6

 

13 697

15 921

-14

EBITDA

 

1 417

2 484

-43

1 700

-17

 

5 172

8 213

-37

EBITDA-marginal, %

 

32,9

49,6

 

37,1

 

 

37,8

51,6

 

Rörelseresultat

 

913

2 094

-56

1 229

-26

 

3 738

7 052

-47

Periodens resultat 

 

663

1 666

-60

916

-28

 

2 792

5 606

-50

Resultat per aktie (SEK)

 

0,96

2,35

 

1,32

 

 

4,02

7,85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativt kassaflöde

 

1 189

1 873

 

648

 

 

3 040

4 958

 

Nettolåneskuld / EBITDA (LTM) 

 

1,4x

0,8x

 

1,3x

 

 

1,4x

0,8x

 

SAMMANFATTNING AV TREDJE KVARTALET 2023

Tack vare den höga självförsörjningsgraden inom skogsråvara, energi och logistik genererade SCA en god lönsamhet och ett starkt operativt kassaflöde under kvartalet trots lägre försäljningspriser och högre kostnader för skogsråvara. Den nya pappersmaskinen i Obbola och den nya CTMP-anläggningen vid Ortvikens industriplats bidrog till högre leveransvolymer.

Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit stabil under kvartalet. Priset på massaved fortsatte att stiga medan priset på timmer var stabilt i jämförelse med föregående kvartal.

Försäljningspriserna på sågade trävaror sjönk i jämförelse med föregående kvartal till följd av lägre efterfrågan inom de flesta kundsegment och geografier.

Inom segment Massa var efterfrågan svag på såväl blekt barrsulfatmassa (NBSK) som kemisk termomekanisk massa (CTMP), vilket resulterade i lägre försäljningspriser i alla geografier.

Låg efterfrågan på förpackningsmaterial har bidragit till fortsatt svag efterfrågan på kraftliner och försäljningspriserna var i linje med föregående kvartal.

Inom segment Förnybar energi fortsatte vindkraftsaffären att växa. I slutet av tredje kvartalet 2023 fanns det 743 vindkraftverk i drift på SCAs mark med en årlig produktionskapacitet på 8,3 TWh. Efter kvartalets slut beslutades att investera i ett vindkraftsprojekt placerat på SCAs mark i Bräcke kommun med planerad byggstart i slutet av året. Investeringen säkerställer lönsam tillväxt inom vindaffären och SCAs framtida självförsörjning av el. Lägre energipriser påverkade resultatet negativt i jämförelse med föregående kvartal.

 
INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS DELÅRSRAPPORT Q3 2023

Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna delårsrapport presenteras av VD och koncernchef Ulf Larsson samt finans- och ekonomidirektör Andreas Ewertz.

Tid:                       Fredag 27 oktober 2023 klockan 10:00

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige: +46 (0) 8 505 204 24
Storbritannien: +44 (0) 33 0551 0200
USA:  +1 786 697 3501

Uppge ”SCA Q3”.
 
För ytterligare information, kontakta

Andreas Ewertz, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0)60 19 31 97
Josefine Bonnevier, Chef Investerarrelationer, +46 (0)60 19 33 90
Anders Edholm, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, +46 (0)60 19 32 12


Notera:

Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2023 klockan 08:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Anders Edholm, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, +46 (0)60 19 32 12