Delårsrapport Q1 2023

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Januari-mars 2023 jämfört med januari-mars 2022                                                                                                                                       · Nettoomsättningen uppgick till 4 813 (5 015) MSEK. Minskningen relaterade främst till lägre försäljningspriser inom sågade trävaror och containerboard. · EBITDA minskade med 21 procent till 2 055 (2 608) MSEK. Förändringen var främst hänförlig till lägre försäljningspriser. Tillväxt inom förnybar energi och ett starkt resultat i den skogliga verksamheten, i huvudsak baserat på en hög självförsörjningsgrad av vedråvara, påverkade resultatet positivt. EBITDA-marginalen uppgick till 42,7 (52,0) procent. · Rörelseresultatet uppgick till 1 596 (2 223) MSEK. · Operativt kassaflöde ökade till 1 203 (1 143) MSEK och fortsatte att finansiera pågående strategiska investeringar. · Resultat per aktie var 1,74 (2,45) SEK. Januari-mars 2023 jämfört med oktober-december 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 4 813 (4 873) MSEK. Förändringen var främst hänförlig till lägre försäljningspriser på massa och containerboard, vilket motverkades av högre leveransvolymer. · Högre leveransvolymer och tillväxt inom förnybar energi påverkade resultatet positivt. EBITDA ökade med    4 procent och uppgick till 2 055 (1 981) MSEK. Stark kontroll över den egna värdekedjan med hög självförsörjningsgrad inom ved, energi och logistik gav en kontrollerad kostnadsutveckling. EBITDA-marginalen ökade till 42,7 (40,6) procent.

NYCKELTAL

Kvartal
MSEK 2023:1 2022:1 % 2022:4 %
Nettoomsättning 4 813 5 015 -4 4 873 -1
EBITDA 2 055 2 608 -21 1 981 4
EBITDA-marginal, % 42,7 52,0 40,6
Rörelseresultat 1 596 2 223 -28 1 590 0
Periodens resultat  1 213 1 760 -31 1 215 0
Resultat per aktie (SEK) 1,74 2,45 1,76
Operativt kassaflöde 1 203 1 143 726
Nettolåneskuld / EBITDA (LTM)  1,2x 1,0x 1,0x


SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2023

Högre leveransvolymer och tillväxt inom förnybar energi påverkade resultatet positivt. Resultatet för det första kvartalet 2023 var i linje med förgående kvartal, men försvagades jämfört med motsvarande kvartal föregående år. SCAs höga självförsörjningsgrad inom ved, energi och logistik bidrog till stabilitet och god kostnadskontroll medan lägre försäljningspriser på containerboard och massa påverkade resultatet negativt jämfört med föregående kvartal. SCA fortsätter att utveckla den integrerade värdekedjan genom investeringar inom förnybar energi. Förnybar energi redovisas som ett eget segment från och med det första kvartalet år 2023.

Virkesförsörjningen till SCAs industrier har varit stabil under kvartalet. Priset på massaved och timmer har fortsatt att stiga.

Efterfrågan på sågade trävaror var fortsatt svag inom alla kundsegment och inom de flesta geografier under det första kvartalet. Försäljningspriserna var stabila i jämförelse med föregående kvartal. En förbättrad produktmix stärkte dock resultatet.

Inom segment Massa var efterfrågan fortsatt svag, vilket resulterade i lägre försäljningspriser i jämförelse med föregående kvartal. Detta har till del motverkats av positiva mixeffekter med en hög andel försäljning till SCAs kärnmarknader. Den nya CTMP-anläggningen på Ortvikens industriplats i Sundsvall, som startades under föregående kvartal, bidrog till högre leveransvolymer.

Efterfrågan på kraftliner har fortsatt att minska under perioden till följd av lägre efterfrågan på förpackningsmaterial. Den lägre efterfrågan har lett till att det genomsnittliga försäljningspriset på kraftliner var lägre under det första kvartalet 2023 jämfört med föregående kvartal. Under kvartal fyra 2022 startades den nya pappersmaskinen i Obbola, ett kvartal före tidplan. Upprampningen av pappersmaskinen fortlöper enligt plan, men orsakar momentant och planenligt högre driftskostnader jämfört med tidigare kvartal.

Säsongsmässigt hög efterfrågan inom förnybar energi bidrog till stigande priser. Vindkraftsparken i Markbygden tillträddes under början av året och har under det första kvartalet 2023 bidragit positivt till resultatutvecklingen.

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS DELÅRSRAPPORT Q1 2023
Media och analytiker är välkomna till en presskonferens där denna delårsrapport presenteras av VD och koncernchef Ulf Larsson samt finans- och ekonomidirektör Andreas Ewertz.

Tid:                      Fredag 28 april 2023 klockan 10:00

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige:               +46 (0) 8 505 204 24

Storbritannien:     +44 (0) 33 0551 0200

USA:                    +1 786 697 3501

Uppge ”SCA Q1 Report”.

Notera:

Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Denna rapport har upprättats i både en svensk och en engelsk version. Vid variationer mellan de två ska den svenska versionen gälla. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2023 klockan 08:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Anders Edholm, Hållbarhets- och Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 32 12